Важно е да оценяваме копинг стратегиите на клиентите

от Надя Гарнефски и Вивиан Краай, Департамент по клинична психология, Университет Лайден, Нидерландия

„Роб току-що е разбрал, че има ХИВ (негативно събитие). Той смята, че вината за това е негова (самообвинение) и избягва да се среща с приятелите си (оттегляне). Тази ситуация го кара да се чувства тъжен. Докато си седи вкъщи, той не може да спре да мисли за своите чувства (умствено предъвкване) и вярва, че това, което му се е случило, е пълна катастрофа (катастрофизиране). Тъй като се чувства тъжен, Роб има малко енергия. В резултат на това той се оттегля още повече. Това го прави още по-тъжен. По този начин Роб е въвлечен в низходяща спирала. “

Хората изпитват гама от силни емоции като отговор на негативни житейски събития. За да се справят с тези емоции, хората могат да използват различни когнитивни и поведенчески стратегии. Този процес се нарича още копинг. Лазарус дефинира копинга като усилията на индивида да управлява психологическия стрес, свързан със ситуации на вреда, заплаха или предизвикателство (Lazarus, 1999). В примера с Роб по-горе негативното събитие е чуването на новината, че той е заразен с вируса на ХИВ. Могат да се дадат много други примери за стресови събития – от единични събития като смърт, развод или загуба на работа, до по-продължителни стресови житейски обстоятелства като тормоз, голямо натоварване в работата или проблеми във връзката. Така копингът се отнася до управлението на всички видове стресови житейски ситуации.

Копинг стратегиите могат да бъдат разделени на когниции (какво мислите) и поведения (какво правите). Пример за когнитивна копинг стратегия (мисъл) е самообвинението. Хората, които използват тази копинг стратегия, обвиняват себе си за това, което им се е случило (Роб обвини себе си, че е бил заразен с вируса на ХИВ). Други примери за когнитивни стратегии са умствено предъвкване и катастрофизиране. Умственото предъвкване означава, че човек продължава да мисли отново и отново за емоциите, чувствата и мислите, които са свързани с негативното преживяване. Катастрофизирането се отнася до фокусирането най-вече върху катастрофичните аспекти на преживяването. Роб приложи и двете стратегии. Други примери за когнитивни стратегии са: обвиняване на другите, приемане, пренасочване към други по-приятни теми, планиране какви стъпки да се предприемат, положителна преоценка или придаване на положителен смисъл на събитието, поставяне на събитието в перспектива (сравнявайки го с други, по-лоши събития). Общо в литературата са разграничени девет когнитивни копинг стратегии (Garnefski, Kraaij, & Spinhoven, 2001). Пример за поведенческа копинг стратегия е оттеглянето, което се отнася до отдръпване от ситуации и социални контакти. Това се случи с Роб. Други поведенчески копинг стратегии са разсейване, активно предприемане на стъпки за справяне с преживяването, търсене на социална подкрепа и игнориране, което означава да се държиш така, като че ли нищо не се е случило. Общо се разграничават пет поведенчески стратегии (Kraaij, & Garnefski, 2019).

Разработени и валидирани са два инструмента за оценка на когнитивния и поведенческия копинг: Въпросник за когнитивна емоционална регулация (CERQ) и Въпросник за поведенческа емоционална регулация (BERQ) (Garnefski, Kraaij, & Spinhoven, 2001; Kraaij, & Garnefski, 2019). CERQ е преведен и валидиран на много езици; понастоящем BERQ също се превежда на различни езици.

Изследвания, използващи CERQ и BERQ за проучване на ролята на когнитивните и поведенчески копинг стратегии, идентифицират полезни и не толкова полезни стратегии за справяне. По отношение на когнитивните стратегии, умственото предъвкване, катастрофизирането и самообвинението могат да се определят като по-малко полезни, а положителната преоценка, поставянето в перспектива и положителното пренасочване –  като по-полезни (Garnefski, & Kraaij, 2006). По отношение на поведенческите стратегии, оттеглянето и игнорирането могат да се определят като по-малко полезни, а активното приближаване, разсейването и търсенето на социална подкрепа – като по-полезни (Kraaij, & Garnefski, 2019). Това са общите заключения, но в специфични ситуации и при специфични стресови фактори може да са верни и други наблюдения.

Знанието за специфичните когнитивни и поведенчески копинг стратегии на клиентите може да помогне да се разбере порочния кръг на психологическите проблеми на хората и може да даде насоки за промяна на дезадаптивните модели в по-адаптивни.

„Роб започна психотерапия. Терапевтът оцени когнитивните и поведенческите копинг стратегии на Роб и откри, че той има високи стойности по самообвинение, умствено предъвкване, катастрофизиране и оттегляне. Терапевтът обясни на Роб, че тези стратегии не са полезни и дори могат да влошат депресията му, като го вкарат в низходяща спирала. Те започнаха да работят за преодоляване на оттеглянето и за промяна на негативните мисловни модели, като използват техники от когнитивно-поведенческата терапия. След няколко сесии Роб отново започна да се среща с приятелите си и сега се чувства много по-добре. “

Практически препоръки

  • Винаги оценявайте копинг стратегиите на клиентите заедно с психопатологията им. Това може да даде важна информация за фокуса на терапията.
  • Осигурете психообучение за факта, че когнитивните и поведенчески копинг стратегии на хората могат да бъдат част от низходяща спирала към депресия.
  • Общи техники от когнитивно-поведенческата терапия – като поведенческа активация и оспорване на негативните мисли – могат да се използват за промяна на дезадаптивните когнитивни и поведенчески копинг стратегии.

*Бихте могли да се запознаете с пълния текст на цитираните литературни източници посредством линковете в текста в страницата на английски език.

Превод: Анна Александрова-Караманова

Join Our Blog

Signup today to get notified when new relevant blog posts are published.

And don’t worry, we hate spam too! You can unsubscribe at anytime.