Vaše intervence, vaše cesta! Krátké hodnotící intervence

Katarzyna Cantarero, SWPS University, Polsko

Subjektivní pohoda je funkcí toho, s čím jsme se narodili, situací, které se v našem životě objevují, a (naštěstí!) toho, co děláme záměrně. Mnoho vědců zkoumalo, co může účinně podpořit naše psychické fungování. Krátké hodnotící (nebo afirmační) intervence mohou být jedním z užitečných nástrojů, jak zvýšit pozitivní výsledky lidí.

Výzkumy ukazují, že krátké písemné úkoly (např. seznamy vděčnosti nebo dopisy) mohou zlepšit psychickou pohodu. V rozsáhlé studii s účastí mnoha výzkumných týmů zjistili výzkumníci z 87 zemí, že jednoduché intervence přehodnocování (tj. změna toho, jak člověk situaci vnímá, nebo zaměření se na pozitivní aspekty situace) posílily pozitivní emoce během pandemie COVID-19. Vědci z 87 zemí se domnívají, že tyto intervence mohou vést ke zvýšení pozitivních emocí. Přehodnocení události, která je potenciálně stresující, může být užitečné pro čerpání výhod z ní. Během hodnotících úkolů přicházejí jedinci s argumenty o pozitivních stránkách situací, v nichž se ocitli.

Zlepšení subjektivní pohody prostřednictvím potvrzení psychologických potřeb

Během pandemie naše skupina zkoumala, zda krátké online intervence mohou zlepšit subjektivní pohodu jednotlivců. Zaměřili jsme se na základní psychologické potřeby (tj. autonomie, spřízněnosti a kompetence), které uprostřed epidemie COVID-19 lidé prožívají. Potřeba autonomie souvisí s pocitem volby a svobody, potřeba kompetence s pocitem, že člověk může dosáhnout svých cílů, a potřeba spřízněnosti (vztahů) souvisí s pocitem spojení s blízkými. Podle teorie sebeurčení je pro fungování člověka uspokojení těchto základních psychologických potřeb nezbytné. Zjistili jsme, že lidé, kteří mají pocit, že jejich základní psychologické potřeby jsou uspokojeny, vykazují vyšší úroveň duševní pohody. 

navazující studii jsme požádali lidi, aby napsali o situaci, v níž dokázali pocítit autonomii, kompetenci a/nebo spřízněnost navzdory omezením, která do jejich životního stylu vnesla pandemie. Tato krátká intervence zvýšila duševní pohodu díky posílení pocitu spřízněnosti a snížila vnímaný stres ve srovnání s kontrolní skupinou. Krátké a jednoduché online úkoly, jako je tento tedy mohou lidem pomoci cítit se lépe, ale zatím není známo, jak dlouho by tyto pozitivní účinky mohly trvat. 

Zvýšení smysluplnosti práce a pracovního nasazení

V další samostatné studii si naše výzkumná skupina položila otázku, zda by podobné krátké online intervence mohly zlepšit výsledky v pracovním prostředí. Zajímalo nás zejména pracovní nasazení a smysluplnost práce. Pracovní nasazení je často popisováno jako pocit oddanosti, pohlcení a elánu souvisejícího s prací. Vysoké pracovní nasazení přináší výhody jednotlivcům i organizacím (např. lepší výkonnost, vyšší spokojenost s prací a nižší depresivní příznaky). Podobně, smysluplnost v práci je spojena s různými psychologickými přínosy i mimo pracovní kontext (např. nižší úzkost, vyšší pohoda).

Předchozí studie navrhly několik zdrojů smysluplné práce (např. služba vyššímu dobru, pomoc druhým, osobní rozvoj, vydělávání peněz). V našem výzkumu jsme se zaměřili na zdroje smysluplné práce podle jejich orientace na sebe nebo na druhé. Chtěli jsme ověřit, zda by intervence, která zahrnuje zdroje smysluplnosti podle orientace na sebe nebo na druhé  zvýšila smysluplnost práce a pracovní nasazení. Naše zjištění potvrdilo, že psaní o tom, proč považují zaměstnanci svou práci za smysluplnou vedlo ke vnímání vyšší smysluplnosti práce a momentálnímu vyššímu pracovnímu zapojení ve srovnání s kontrolní proměnnou (kdy zaměstnanci popisovali vybavení, které při práci používají). V další studii jsme zaměstnance požádali, aby psali buď o službě vyššímu dobru nebo o postupu v profesní kariéře jako o zdrojích smysluplné práce oproti vybavení, které při práci používají (kontrolní skupina). Zjistili jsme, že psaní o tom, jak práce přináší užitek ostatním, zvyšuje smysluplnost práce a tím i pracovní nasazení.

Závěrem lze říci, že krátké hodnotící intervence jsou slibným svépomocným prostředkem zlepšení psychické pohody, alespoň v krátkodobém horizontu. Vzhledem k tomu, že příklady nabízejí sami lidé, jsou intervence dobře přizpůsobeny jednotlivci a mohou být proto účinnější. Chcete-li zlepšit psychickou pohodu svých klientů nebo zvýšit smysluplnost práce a pracovní nasazení, můžete zvážit, zda jim nenabídnout některý z níže doporučených písemných úkolů.

Praktická doporučení

  • Pro zvýšení subjektivní pohody a snížení stresu je požádejte, aby napsali o situaci, kdy pociťovali některé nebo všechny z následujících faktorů: 
  • Pocit autonomie, např. když jste měli pocit volby a svobody ve věcech, které podnikáte;
  • Pocit kompetence, např. když jste měli pocit, že jste schopni dosáhnout svých cílů;
  • Pocit spřízněnosti, např. když máte pocit, že jste spojeni s lidmi, kterým na vás záleží a na kterých vám záleží.
  • V pracovním prostředí můžete klientovi navrhnout, aby si sepsal důvody, proč je jeho práce smysluplná. Nebo mu doporučte, aby si položil otázku, jak jeho práce slouží vyššímu dobru.

Přeložila Kristýna Anna Černíková