Vaša intervencia, váš spôsob! Krátke hodnotiace intervencie

Katarzyna Cantarero, Univerzita SWPS, Poľsko

Subjektívna pohoda je funkciou toho, s čím sme sa narodili, situácií, ktoré sa v našich životoch vyskytujú a (našťastie!) toho, čo úmyselne robíme. Mnoho vedcov skúmalo, čo môže účinne podporiť naše psychické fungovanie. Krátke hodnotiace (alebo afirmačné) intervencie môžu byť jedným z užitočných nástrojov pri zlepšovaní pozitívnych výsledkov pre ľudí.

Výskum ukazuje, že krátke úlohy na písanie (napríklad zoznamy vďačnosti alebo listy) môžu zlepšiť psychickú pohodu. Vo veľkej multilaboratórnej štúdii výskumníci z 87 krajín naznačili, že jednoduché prehodnocovacie intervencie (t. j. zmena toho, ako sa človek cíti v situácii alebo zameranie sa na pozitívne aspekty situácie) posilnili pozitívne emócie počas pandémie COVID-19. Posúdenie udalosti, ktorá je potenciálne stresujúca, môže byť nápomocné pri čerpaní výhod z nej. Počas týchto hodnotiacich úloh jednotlivci prichádzajú s argumentmi o pozitívnej stránke situácií, v ktorých sa nachádzajú.

Zlepšenie subjektívnej pohody prostredníctvom potvrdzovania psychologických potrieb

Počas pandémie naša skupina skúmala, či krátke, online intervencie môžu zlepšiť subjektívnu pohodu jednotlivcov. Zamerali sme sa na výzvy týkajúce sa základných psychologických potrieb (t. j. samostatnosť, blízkosť, kompetentnosť), ktoré môžu ľudia zažiť počas vypuknutia pandémie COVID-19. Potreba autonómie súvisí s pocitom voľby a slobody, potreba kompetencie je spojená s pocitom, že človek môže dosiahnuť svoje ciele a potreba blízkosti je spojená s pocitom spojenia s druhými ľuďmi. Podľa teórie sebaurčenia je uspokojenie týchto základných psychologických potrieb nevyhnutné pre fungovanie človeka. Zistili sme, že ľudia, ktorí mali pocit, že sú splnené ich základné psychologické potreby, vykazovali vyššiu úroveň duševnej pohody.

V následnej štúdii sme požiadali ľudí, aby napísali o situácii, keď napriek obmedzeniam zavedeným do ich životného štýlu, ktoré boli spôsobené pandémiou, boli schopní cítiť pocit autonómie, kompetencie a/alebo blízkosti. Táto krátka intervencia zvýšila duševnú pohodu prostredníctvom zvýšeného pocitu blízkosti a znížil vnímaný stres v porovnaní s kontrolnou skupinou. Krátke a jednoduché online úlohy, ako je táto, preto môžu ľuďom pomôcť cítiť sa lepšie, ale zatiaľ nie je známe, ako dlho môžu tieto pozitívne účinky trvať.

Zvyšovanie zmysluplnosti práce a pracovnej angažovanosti

V samostatnej línii výskumu sa naša výskumná skupina pýtala, či by aplikácia podobných krátkych online intervencií mohla zvýšiť pozitívne výsledky v pracovných kontextoch. Zaujímala nás najmä pracovná angažovanosť a zmysluplnosť práce. Pracovná angažovanosť sa často popisuje ako pocit oddanosti, pohltenia a elánu súvisiaci s prácou. Vysoká pracovná angažovanosť má výhody pre jednotlivcov aj pre organizácie (napr. lepší výkon, vyššia spokojnosť s prácou a nižšie symptómy depresie). Podobne je zmysluplnosť práce spojená s rôznymi psychologickými výhodami vrátane tých, ktoré nespadajú do pracovného kontextu (napr. nižšia úzkosť, vyššia pohoda).

Predchádzajúce štúdie naznačili niekoľko zdrojov zmysluplnosti práce (napr. slúžiť väčšiemu dobru, pomáhať druhým, osobný rozvoj, zarábať peniaze). Predpokladali sme, že pramene možno rozdeliť na zdroje zmysluplnosti práce orientované na seba a na zdroje zmysluplnosti práce orientované na iných. Rozhodli sme sa otestovať, či by intervencia, ktorá by zhodnocovala tieto na seba alebo na iných orientované zdroje významu, zvýšila zmysluplnosť práce a pracovné zapojenie. Po prvé, zistili sme, že keď boli zamestnanci požiadaní, aby napísali, prečo považujú svoju prácu za zmysluplnú, viedlo to k vyššej zmysluplnosti práce a momentálnej pracovnej angažovanosti v porovnaní s kontrolným stavom (kde zamestnanci opisovali vybavenie, ktoré používajú pri práci). V ďalšej štúdii sme požiadali zamestnancov, aby písali o tom, že slúžia vyššiemu dobru alebo napredujú v profesionálnej kariére ako zdroje zmysluplnosti práce v porovnaní s vybavením, ktoré používajú pri práci (kontrolná skupina). Zistili sme, že písanie o tom, ako práca človeka prináša výhody ostatným, zvyšuje zmysluplnosť práce a následne aj pracovné zapojenie.

Stručne povedané, krátke hodnotiace intervencie sú sľubným svojpomocným alebo iným spôsobom spravovaným spôsobom na zlepšenie psychickej pohody, aspoň v krátkodobom horizonte. Ako ľudia sami uvádzajú príklady, intervencie sú dobre prispôsobené jednotlivcovi, a preto môžu byť efektívnejšie. Ak chcete zlepšiť psychickú pohodu svojich klientov alebo zvýšiť zmysluplnosť práce a pracovné zapojenie, môžete zvážiť, či im ponúknete niektorú z úloh odporúčaných nižšie.

Praktické odporúčania

  • Ak chcete zvýšiť subjektívnu pohodu a znížiť stres, požiadajte ich, aby napísali o situácii, keď pociťovali niektoré alebo všetky z nasledujúcich:
    • pocit autonómie, napr. keď máte pocit voľby a slobody vo veciach, ktoré robíte;
    • pocit kompetencie, napr. keď máte pocit, že ste schopní dosiahnuť svoje ciele;
    • pocit blízkosti, napr. keď sa cítite spojení s ľuďmi, ktorí sa o vás starajú a na ktorých vám záleží.
  • V prostredí pracoviska môžete klientovi navrhnúť, aby si napísal dôvody, prečo má jeho práca zmysel. Alebo im poraďte, aby sa sami seba pýtali, ako ich práca slúži väčšiemu dobru.

Preložila [Zuzana Dankulincová]

Join Our Blog

Signup today to get notified when new relevant blog posts are published.

And don’t worry, we hate spam too! You can unsubscribe at anytime.