Poskytování poradenství mimo kliniku: Příslib potenciálu mobilních technologií

Egon Dejonckheere & Peter Kuppens, KU Leuven, Belgie.

Mnoho forem poradenství a psychoterapie se stále odehrává převážně v terapeutické místnosti. Jakmile však pacienti opustí terapeutickou místnost, mají někdy problém čelit svým problémům, využít příležitosti ke zlepšení a realizovat to, co se naučili na sezení. Výzkumy ukazují, že terapeutické praxi může velmi prospět přímý přístup k informacím o tom, co se odehrává v každodenním životě lidí. Takové informace mohou identifikovat způsoby intervence a účinně překlenout propast mezi poradenským sezením a reálným životem. 

Dnešní všudypřítomnost chytrých telefonů, zařízení pro sledování aktivit a dalších mobilních zařízení otevírá v tomto ohledu zajímavé možnosti. Poradcům otevírá cestu k získání vhledu do každodenní rutiny jejich klientů a doplňuje vzpomínky klientů na jejich život při terapeutických sezeních. Používání mobilních technologií mezi sezeními poskytuje terapeutům přímý a nepřetržitý tok informací o reálných životních zkušenostech lidí a může zlepšit možnosti intervence v nich.

Pokud jde o hodnocení, mohou terapeuti využívat mobilní technologie k tomu, aby pacienti opakovaně podávali zprávy o svých momentálních zkušenostech s příslušnými symptomy nebo osobními silnými stránkami tak, jak k nim dochází v každodenním životě. V rámci takzvaných platforem pro vzorkování zkušeností mohou lékaři navrhovat krátké ankety, které jsou přizpůsobeny konkrétním stížnostem nebo potřebám každého klienta. Když pacienti takovou anketu vyplní, poskytnou terapeutům nenásilný proud momentálních informací o pacientově životě, který je méně zkreslený pamětí. 

Jednou z volně dostupných platforem pro vzorkování zkušeností je m-Path, kterou jsme vyvinuli v posledních letech. Aplikaci pro vzorkování zkušeností jako je m-Path lze využít k počítání četnosti vysilujícího chování (např. záchvatů přejídání, záchvatů paniky, vtíravých nebo nutkavých stavů, sebepoškozujících rituálů atd.), k odhalování časových vzorců (např. klientovy depresivní pocity obvykle vrcholí ráno, ale během dne se vyjasňují) nebo k získání vhledu do předchozích a následných projevů svých potíží (např. klientova hladina úzkosti obvykle stoupá během sociálních interakcí). V roli vědce-praktika může terapeut před sezením tyto údaje analyzovat a shrnout do intuitivních grafů a tabulek. Během vlastního setkání může zjištěné vzorce předat zpět pacientovi. Takový přístup umožňuje terapeutům zpřesnit diagnózu a zasadit pacientovy stížnosti do kontextu. Stejně tak mobilní technologie usnadňují sledování procesu v průběhu celé terapie. Terapeuti zde mohou také podrobně vyhodnocovat účinky léčby (např. rutinní sledování výsledků), protože dostávají okamžitou zpětnou vazbu o účinnosti svých intervencí a jsou schopni je včas upravit v případě, že se klientův stav nezmění.

Z terapeutického hlediska mohou mobilní technologie rovněž přinášet výhody, které jsou ve dvou rovinách. Zaprvé, vyhodnocování, označování a podávání zpráv o svých potížích může u pacientů zvýšit pocit posílení, protože i pouhé věnování pozornosti kolísání symptomů a jejich příčinám podporuje vhled a schopnost zvládání. Stejně tak vzájemná diskuse o vzorcích a pravidelnostech nálad nebo symptomů během poradenských sezení může posílit spojenectví mezi pacientem a lékařem. Za druhé, pomoc mobilních technologií při terapii může být také přímější. Mobilní a automatické připomínání cvičení, které se proberou během poradenského sezení zvyšují klientovu terapeutickou adherenci mezi jednotlivými setkáními (např. klient dostane 1x denně připomínku, aby absolvoval probíraná relaxační cvičení). Mnohé aplikace s těmito tzv. just-in-time adaptivními intervencemi navíc samy poskytují na důkazech založená cvičení pro stále větší množství psychologických potíží (např. expoziční, dechová cvičení, klipy mindfulness atd.). Vzhledem k tomu, že klienti obvykle nosí své mobilní zařízení všude s sebou, mohou se na tato cvičení podívat a vyzkoušet pouhým dotykem prstu. Tímto způsobem poradci nejen zhodnocují svůj terapeutický dopad mimo poradnu, ale mají také informace v reálném čase o využití a účinnosti intervencí (např. zda relaxační cvičení skutečně zmírňují klientovu hladinu stresu?).

Souhrnně lze říci, že pomoc mobilních technologií v terapii má slibný potenciál, a to jak z hlediska hodnocení, tak z hlediska terapie. Z hlediska účinnosti poskytuje hodnocení v reálném životě prostřednictvím mobilních zařízení poradcům podrobné informace o případu a umožňuje průběžné sledování pokroku. Z hlediska efektivity vytváří sběr informací v každodenním životě prostor pro další terapeutické postupy v rámci poradenských sezení. Stejně tak se klienti mohou sledovat již před zahájením skutečné terapie, což přináší cenné výchozí informace pro klinické pracovníky a zkracuje čekací lhůty. Pokud jde o terapeutické intervence, v obchodě s aplikacemi je snadno k dispozici mnoho aplikací, které může používat každý.  Nicméně při navrhování mobilních (svépomocných) aplikací klientovi nezapomeňte prověřit, zda jsou vědecky podložené a zda jsou v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. 

 

Praktická doporučení:

  • Pokud je to možné, personalizujte. Při opakovaném hodnocení nálady nebo symptomů klientů v každodenním životě se ujistěte, že je váš dotazník a plán hodnocení přizpůsoben potřebám klienta. 
  • Zachovejte jednoduchost. Nedělejte opakované průzkumy příliš dlouhé a frekvenci příliš častou. Pokud bude protokol příliš zatěžující, klienti ho nebudou dodržovat.
  • Vyzkoušejte si to sami. Na trhu je spousta terapeutických aplikací, ale ne všechny jsou podloženy vědeckým výzkumem. Než klientovi nějakou aplikaci doporučíte, ujistěte se, že jste ji sami vyzkoušeli, a prozkoumejte, zda je založena na důkazech. S tím souvisí i to, zda aplikace ukládá citlivé informace chráněným způsobem. Některé země poskytují seznamy nebo doporučení aplikací pro duševní zdraví, jako je tomu například ve Velké Británii, Evropě nebo v USA.  
  • Podívejte se na ně. Před sezením si vyhraďte dostatek času na kontrolu údajů, které klient shromáždil. Mnoho platforem vede terapeuty při analýze pomocí intuitivních ovládacích panelů, které poskytují různé grafy nebo tabulky.

 

Přeložila Kristýna Anna Černíková.