Din intervensjon, din måte! Korte evalueringsintervasjoner

av Katarzyna Cantarero, SWPS Universitet, Polen

Subjektivt velvære er en funksjon av hva vi ble født med, situasjoner som dukker opp i livet og (heldigvis!) hva vi gjør med vilje. Mange forskere har undersøkt hva som effektivt kan øke vår psykologiske funksjon. Korte vurdering- eller affirmasjonsintervensjoner kan være et nyttig verktøy for å styrke positive resultater for mennesker.

Forskning viser at korte skriveoppgaver (f.eks.,  takknemlighetslister eller brev) kan styrke psykologisk velvære. I en stor multilab-studie indikerte forskere fra 87 land at enkle omvurderingsintervensjoner (dvs., endre hva man føler om en situasjon eller fokusere på positive sider ved en situasjon) økte positive følelser under COVID-19-pandemien. Å gjøre en vurdering av en hendelse som potensielt er stressende kan være nyttig for å trekke fordeler ut avden. Under slike vurderinger kommer individer med argumenter om den positive siden av situasjoner de befinner seg i.  

Forbedre subjektivt velvære gjennom bekreftelse av psykologiske behov 

Under pandemien undersøkte gruppen vår om korte, nettbaserte intervensjoner kan styrke individers’ subjektive velvære. Vi fokuserte på utfordringer som stilles til grunnleggende psykologiske behov (dvs., autonomi, beslektethet og kompetanse) som folk kan oppleve under COVID-19-utbruddet. Behovet for autonomi er relatert til følelsen av valg og frihet. Behov for kompetanse henger sammen med å føle at man kan oppnå sine mål og behov for beslektethet er knyttet til å føle seg knyttet til de nærmeste. I følge selvbestemmelsesteori er tilfredsstillelse av disse grunnleggende psykologiske behovene avgjørende for menneskelig funksjon. Vi fant at de som følte at deres grunnleggende psykologiske behov ble oppfylt, rapporterte høyere nivåer av psykisk velvære.  

I en oppfølgingsstudie ba vi folk om å skrive om en situasjon der de, til tross for restriksjonene som ble introdusert for deres livsstil forårsaket av pandemien, fikk en følelse av autonomi, kompetanse og / eller beslektethet. Denne korte intervensjonen økte mental velvære gjennom en økt følelse av beslektethet, og reduserte opplevd stress sammenlignet med kontrollgruppen. Korte og enkle nettoppgaver som dette kan derfor hjelpe folk til å føle seg bedre, men det er foreløpig ikke kjent hvor lenge disse positive effektene kan vare.  

Øke arbeidsbetydning og arbeidsengasjement 

I en egen forskningslinje, spurte vår forskningsgruppe om bruk av lignende korte, nettbaserte intervensjoner kan øke positive resultater i arbeidssammenheng. Vi var spesielt opptatt av arbeidsengasjement og arbeidsbetydning.  Arbeidsengasjement  beskrives ofte som en følelse av dedikasjon, absorpsjon og handlekraft relatert til arbeid. Høyt arbeidsengasjement har fordeler for individer og organisasjoner (f.eks., bedre ytelse, høyere jobbtilfredshet og færre depressive symptomer). Tilsvarende er arbeidsbetydning knyttet til ulike psykologiske fordeler, inkludert de som faller utenfor arbeidssammenheng (f.eks.,  mindre angst, mer velvære).  

Tidligere studier antydet at flere kilder til arbeidsbetydning (f.eks., tjene samfunnet, hjelpe andre, personlig utvikling, tjene penger). Vi antok at kildene kan kategoriseres i selvorienterte eller andre orienterte kilder til arbeidsbetydning. Vi så etter å teste om en meningsintervensjon som ville vurdere selv- eller andre orienterte meningskilder kunne øke arbeidets meningsfullhet og arbeidsengasjement  For det første fant vi at når ansatte ble bedt om å skrive om hvorfor de anser arbeidet sitt som meningsfylt, resulterte det i høyere arbeidsmeningsfullhet og øyeblikkelig arbeidsengasjement sammenlignet med kontrollgruppen (der ansatte beskrev utstyret de bruker på jobben). I den neste studien ba vi ansatte skrive om enten å tjene et større gode eller fremme ens yrkeskarriere som kilder til arbeidsbetydning vs. utstyret de bruker på jobben (kontrollgruppe). Vi fant at det å skrive om hvordan ens arbeid gir fordeler til andre øker arbeidets meningsfullhet og følgelig arbeidsengasjement.

For å oppsummere er korte evalueringsintervensjoner en lovendeselvhjelp – eller annen-administrert måte å forbedre  psykologisk velvære på, i det minste på kort sikt. Ettersom folk selv gir eksemplene, er intervensjonene godt tilpasset individet og kan derfor være mer effektive.  For å forbedre det psykologiske velværet til kundene dine, eller for å øke arbeidets meningsfullhet og arbeidsengasjement, kan du vurdere å tilby en av skriveoppgavene som er anbefalt nedenfor.

Praktiske anbefalinger  

 

  • For å øke subjektivt velvære og redusere stress, be individer om å skrive om en situasjon der de følte noe av eller alt av det følgende:  
    • En følelse av autonomi, f.eks., når du får en følelse av valg og frihet i du tingene de gjør.
    • En følelse av kompetanse, f.eks., når du har følt at du er i stand til å nå dine mål.
    • En følelse av beslektethet, f.eks., når du har følt deg knyttet til mennesker som bryr seg om deg og som du bryr deg om. 
  • I arbeidsmiljøer kan du foreslå til klienten din å skrive ned årsakene til at deres arbeid er meningsfylt. Eller gi dem råd til å spørre seg selv om hvordan deres arbeid tjener et større gode.

 

Oversatt av Anastasia Olympiou, Psychologist