Budovanie spolupráce medzi behaviorálnym výskumom a praxou na zlepšenie zdravia

Katherine Brown, University of Hertfordshire, Veľká Británia

Obsah tohto blogového príspevku je sčasti čerpaný z mojich skúseností s prácou v rozdelenej úlohe medzi univerzitou a oddelením verejného zdravotníctva miestnej samosprávy s možnosťou uplatniť svoje zručnosti v oblasti výskumu, rozvoja intervencií a hodnotenia v praxi.

Či už uvádzate do prevádzky, riadite, navrhujete alebo dodávate zdravotnícke služby, je pravdepodobné, že existuje aspoň jedno správanie, ktoré musíte u používateľov služieb zmeniť, aby služba úspešne dosiahla svoje ciele. Je to preto, že bez ohľadu na ochorenie, na ktoré sú vaše služby zamerané, alebo na to, či je prenosné (napr. chrípka, Covid-19, tuberkulóza, sexuálne prenosné infekcie) alebo neprenosné (napr. srdcové choroby, cukrovka 2. typu , obezita), spôsob, akým sa ľudia správajú, prispieva k celkovej záťaži chorobami. To neznamená, že ľudia by mali byť obviňovaní zo svojho zlého zdravia a mali by sa považovať za výlučne zodpovedných za svoje zdravie a pohodu. Práve naopak! Zdravotný stav človeka je tiež dôsledkom genetických, biologických, sociálnych a environmentálnych determinantov. Zohľadnenie týchto faktorov je kľúčové pre zlepšenie a ochranu zdravia.

Dôležitosť nášho správania pri kontrole chorôb bola počas súčasnej pandémie Covid-19 zdôraznená na globálnej úrovni, keďže sa od nás všetkých vyžadovalo, aby sme sa spoločensky/fyzicky vzďaľovali, pravidelne si umývali ruky a/alebo používali dezinfekčné prostriedky na ruky, vyhýbali sa dotyku tváre, nosili rúška a respirátory a izolovali sa, ak sme si mysleli, že máme príznaky vírusu či pri návrate zo zahraničia. Keď ľudia robia tieto veci v dostatočne veľkom počte, šírenie vírusu sa minimalizuje a zdravotné výsledky sa zlepšujú.

Jednou z hlavných disciplín štúdia a výskumu v psychológii zdravia je pochopenie komplexných vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú, či sa ľudia zapájajú do správania, ktoré bude prospešné pre ich vlastné zdravie, zdravie ľudí okolo nich a/alebo zdravie širšej populácie. Ak dokážeme pochopiť, čo poháňa toto správanie, môžeme potenciálne vytvárať alebo prispôsobovať prostredie a/alebo priamo zasahovať spôsobmi, ktoré zvýšia zdravé správanie a znížia nezdravé.

Máme významnú a rýchlo sa rozvíjajúcu základňu dôkazov o tom, čo funguje na podporu zmeny v celom rade správaní, vrátane, nie však výlučne: využívanie zdravotníckych služieb, zdravé stravovanie, fyzická aktivita, sedavé správanie, hygiena rúk, užívanie liekov, ukončenie fajčenia a zníženie spotreby alkoholu.

Tieto dôkazy je potrebné zapracovať do koncepcie služieb zdravotnej starostlivosti, verejného zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Psychológovia z oblasti psychológie zdravia s odbornými znalosťami v tejto oblasti pôsobili príliš dlho individuálne. Overovanie intervencií zameraných na zmenu správania platené prestížnymi sponzormi výskumu, ktoré sa ukázali ako účinné, sa často nerozšíria a nepresadia; príliš málo z toho, čo sa deje v praxi, je plne založené na dôkazoch alebo je dôkladne vyhodnotené (ak vôbec).

Ako sa behaviorálny výskum použil na zlepšenie verejného zdravia?

Tí, ktorí pracujú naprieč organizáciami zdravotnej a sociálnej starostlivosti, sa už dlho zaujímajú o to, ako môžu využívať a aplikovať výskumné dôkazy na zabezpečenie najvyššej kvality služieb a intervencií. Zahŕňa to i rastúce povedomie o prínose behaviorálnych vied a psychológie zdravia k pochopeniu a zmene správania súvisiaceho so zdravím. Napríklad v Spojenom kráľovstve organizácia Public Health England uverejnila národnú stratégiu, ktorá podporuje behaviorálnu a spoločenskovednú revolúciu v politike a praxi verejného zdravia. Podobne aj nedávno zriadenú jednotku pre zmenu správania v rade grófstva Hertfordshire často kontaktujú orgány v Spojenom kráľovstve a na celom svete, aby im poradili, ako môžu implementovať metódy zmeny správania a dôkazy na zlepšenie zdravia a pohody a riešiť hlavné problémy verejného zdravia.

Ako zdravotnícky pracovník flexibilne premýšľajte o svojom zdravotnom systéme a o tom, ako možno použiť dôkazy o zmene správania, pretože celková zmena dizajnu služieb často nie je potrebná. Napríklad:

  • Spolupracovali sme s poskytovateľmi služieb na prispôsobení služieb riadenia telesnej hmotnosti v Coventry tak, aby obsah využíval dôkazy o tom, o čom je známe, že funguje na zmenu správania pri jedení a fyzickej aktivite. Zahrnuli sme napríklad „stanovenie cieľa“, „plánovanie činnosti“, „riešenie problému“ a „preskúmanie behaviorálneho cieľa“, pretože vieme, že ide o účinné zásahy na riadenie hmotnosti.
  • „Zabalené“ je intervencia na podporu používania kondómov založená na teórii zmeny správania a dôkazoch, že ak je účinná a nákladovo efektívna, môže byť poskytovaná online zdravotníckymi službami. Jedným z najsilnejších prediktorov používania kondómov u mladých ľudí sú afektívne (založené na emóciách) postoje k nim (napr. znižujú rozkoš a prerušujú tok sexu). Časť intervencie sa špecificky zameriava na tieto negatívne presvedčenia o používaní kondómov preformulovaním používania kondómov na erotické vo videách skutočných párov, ktoré ich používajú pri sexe.
  • „Stopapp“ je krátka intervencia na zmenu správania, ktorá rieši prekážky, s ktorými sa fajčiari stretávajú pri prístupe k existujúcim široko ponúkaným službám na odvykanie od fajčenia. Zahŕňa preformulovanie presvedčenia, ktoré fajčiari často zastávajú o povahe služieb, a odbúrava bariéry príležitostí tým, že umožňuje okamžitú rezerváciu s e-mailovými a SMS pripomienkami na účasť.

Praktické odporúčania 

Čo môžete urobiť pre vybudovanie spolupráce medzi behaviorálnym výskumom a praxou na zlepšenie zdravia?

  1. Výskumní pracovníci môžu budovať prepojenia so zdravotníckymi službami, verejnými zdravotníckymi službami alebo opatrovateľskými službami zaoberajúcimi sa témami, ktoré ich zaujímajú, a uplatňovať tak svoju prácu v praxi. 
  2. Zdravotnícke služby alebo vedúci oddelení sa môžu nabudúce pozrieť na používanie opisov práce a špecifikácií osôb, ktoré využívajú zručnosti a znalosti psychológa, keď budú mať nabudúce úlohu, ktorú musia zaplniť vo svojom tíme. 
  3. Iné zainteresované strany poskytujúce zdravotnícke služby môžu osloviť miestne univerzity so psychológmi a odborníkmi na zmenu správania, aby zistili, či budú ochotní spolupracovať na prepracovaní a/alebo hodnotení služieb. 

[Preložila Zuzana Dankulincová]