Ostaňte v pohode prostredníctvom „job craftingu“

Janne Kaltiainen a Jari Hakanen, Fínsky inštitút pracovného zdravia, Fínsko

Ktoré časti mojej práce považujem za motivujúce, pútavé a najprospešnejšie pre moju pohodu? Čo môžem urobiť, aby bolo v mojej práci takýchto vecí viac?

Po tom, čo sa v práci začala cítiť vystresovaná a mierne znudená vo dobre známych vychodených koľajách, si zdravotná sestra s dlhou kariérou a silnými odbornými znalosťami začala klásť podobné otázky. Odpovede ju viedli k tomu, že začala mentorovať niektorých svojich mladších kolegov. To jej pomohlo cítiť sa kompetentnejšiu vo svojej práci, byť viac prepojenou s kolegami a opäť nájsť zmysel vo svojich každodenných rutinách. Táto malá zmena v spôsobe, akým vykonávala svoju prácu, zlepšila jej pracovnú pohodu, a čo je dôležité, nepoškodila celkovú prevádzku a efektivitu nemocnice. Skôr sa jej kolegovia prostredníctvom tohto mentorstva cítili lepšie podporovaní a zlepšila sa celková atmosféra v práci.

Čo je to “job crafting”? 

Tento príklad je jedným z mnohých a jednoduchých spôsobov, ako môžu zamestnanci dotvárať svoju prácu. Zmeny, ktorý táto zdravotná sestra uskutočnila, sú jedným z príkladov tzv. „job craftingu“ čiže dotvárania práce, ktorý je o spôsoboch, ktoré iniciujú zamestnanci na zlepšenie svojej práce a pracovných podmienok s cieľom prispieť k svojej pohode a duševnému zdraviu. Základnou myšlienkou je, že vykonaním jednoduchých, vedomých zmien v niektorých aspektoch práce sa táto práca lepšie zladí s dôležitými zdrojmi pohody a motivácie.

Či už si dotvárate svoju vlastnú prácu alebo radíte pacientovi, ako si dotvoriť tú svoju, výskum ukazuje, že existuje niekoľko užitočných spôsobov, ako zmeniť svoju prácu prostredníctvom jej dotvárania. Jednou z možností je učiť sa nové veci a profesionálne sa rozvíjať. Ak sa napríklad pravidelne stretávate s pacientmi a chýba vám vo vašej komunikácii spoločný jazyk, mohlo by to vytvoriť priestor pre užitočnejšiu komunikáciu a pridať zmysel vašej každodennej práci, keby ste sa naučili jazyk, ktorý môžu vaši pacienti používať.

Ako sa robí “job crafting”? 

Hľadanie nových náročných projektov a skúšanie nových foriem práce môže byť jedným zo spôsobov ako bojovať proti nadmernej rutine a nude v práci. Dá sa to dosiahnuť identifikáciou vecí, ktoré boli na začiatku v práci zaujímavé a motivujúce. Možno existuje možnosť byť medzi prvými, ktorí dobrovoľne otestujú nový softvér, ktorý sa má spustiť v celej organizácii. Ak sa dobrovoľne prihlásite k niečomu, čo sa neskôr stane povinným, môže byť toto úsilie príjemnejšie a prínosnejšie z hľadiska vašej odbornej spôsobilosti.

Podpora sociálnych zdrojov zmenou frekvencie a kvality interakcií s kolegami a zainteresovanými stranami (napr. zákazníkmi, pacientmi) môže tiež viesť k lepšej pohode a zmysluplnosti v práci. Napríklad, ak túžite po spätnej väzbe od svojho nadriadeného, môžete o ňu požiadať. Ako nadriadený si môžete lepšie všímať potreby zamestnancov, prejavovať o nich záujem a častejšie sa pýtať, ako sa im darí. Sociálne zdroje môžu byť podporované aj v každodenných interakciách s kolegami, napríklad prejavovaním pozornosti ostatným, pýtaním sa, ako sa im darí, a rozhovormi o veciach, ktoré nesúvisia s prácou.

Aké sú výhody? 

Zmysluplnosť svojej práce možno podporiť tým, že si pripomeniete, prečo je práca, ktorú robíte, hodnotná pre ostatných, napríklad pre pacientov, kolegov alebo spoločnosť ako celok. Možno ste počas pandémie pociťovali frustráciu a nedostatočnosť v práci. Môžete si pripomínať všetko pozitívne, čo ste dosiahli vo veľmi náročnom období, namiesto toho, aby ste sa sústreďovali len na aspekty, ktoré sa nedosiahli. To všetko môže priniesť lepší pocit angažovanosti a zmysluplnosti vašej práce.

Aj keď dotváranie práce zvyčajne vykonáva jednotlivec, aj pracovné tímy sa môžu spojiť, aby identifikovali svoje silné stránky, vytvorili svoje individuálne úlohy a spoločne vyvinuli spôsoby optimálneho fungovania tímu. Nájdením nových spôsobov vzájomnej podpory, vrátane nadriadených a podriadených, sa tím môže stať odolnejším, a udržať si tak svoju pohodu počas ťažkostí a náročných období.

Tieto príklady dotvárania práce na zlepšenie pracovných podmienok a tým aj celkovej pohody v práci sú praktické a pre mnohých uskutočniteľné. Nahromadené výskumné poznatky z pracovnej a organizačnej psychológie naznačujú, že vytvorením pracovných úloh, spôsobov práce a sociálnych vzťahov v práci je možné zlepšiť podmienky v práci, a tým podporiť svoju pohodu a duševné zdravie. “Job crafting” je možný aj vo veľmi náročných pracovných podmienkach a môže zmierniť negatívne dopady vysokej pracovnej záťaže a emocionálnych nárokov na pohodu zamestnancov. Zatiaľ čo primárnym cieľom dotvárania práce je zlepšiť pohodu v práci, takýto prístup je spojený aj s ďalšími cennými dôsledkami, ako je napríklad zvýšená efektivita. Podporou každodenných praktík vedenia a proaktívneho dotvárania práce môžu zamestnanci budovať zdravé, zmysluplné a produktívne pracovné skúsenosti v zdravotníckom prostredí aj mimo neho.

Praktické odporúčania 

  • Čo vlastne robím vo svojej práci? Začnite “job crafting” zoznamom všetkých hlavných a menších úloh, ktoré robíte, a ľudí, s ktorými v práci komunikujete. To ponúka prehľad o vašej súčasnej práci a východiskové miesto pre jej dotvorenie.
  • Čo ma inšpiruje? V tomto zozname označte úlohy, spôsoby práce, interakcie a ľudí, ktorí vás v práci najviac inšpirujú, zapájajú a odmeňujú, bez ohľadu na to, aká veľká alebo malá je ich úloha vo vašej práci.
  • Ako môžem rozšíriť inšpiratívne časti mojej práce? Z týchto označených aspektov vyberte jeden až tri najinšpiratívnejšie, na ktoré sa zamerajte. Potom sa zamyslite nad tým, ako by ste mohli do svojej práce pridať viac týchto prvkov. Potrebovali by ste napríklad viac kontaktu s kolegami? Začať skúšať nové pracovné postupy? Alebo sa skúsiť naučiť novú zručnosť?
  • Čo zmeniť a kedy? Plánujte! Urobte si konkrétny plán týkajúci sa vecí, ktoré ste sa rozhodli zmeniť alebo urobiť inak. Ako a kedy uvediete plán do praxe a ako budete sledovať postup vášho osobného projektu v rámci “job crafting”?
  • Začnite v malom. Staré rutiny a zhon môžu sťažiť osvojenie si nových spôsobov práce prostredníctvom “job crafting”. Buďte trpezliví! Zlepšovanie práce si vyžaduje čas a začať s menšími vylepšeniami vám môže pomôcť vybudovať si lepšiu efektivitu v dotváraní práce v budúcnosti.

[Preložila Zuzana Dankulincová]