Poradenstvo mimo kliniky: Sľubný potenciál mobilnej technológie

Egon Dejonckheere a Peter Kuppens, KU Leuven, Belgicko.

Mnohé formy poradenstva a psychoterapie stále prebiehajú prevažne v terapeutickej miestnosti. Keď však pacienti opustia terapeutickú miestnosť, v snahe čeliť svojim výzvam sa chopia príležitostí na zlepšenie a implementáciu toho, čo sa naučili na sedení. Dôkazy ukazujú, že terapeutická prax môže veľmi profitovať z priameho prístupu k informáciám o tom, čo sa deje v každodennom živote ľudí. Takéto informácie môžu identifikovať spôsoby, ako zasiahnuť, a efektívne preklenúť priepasť medzi poradenskými sedeniami a skutočným životom.

Dnešná všadeprítomnosť smartfónov, zariadení na sledovanie aktivity a iných mobilných zariadení otvára v tomto smere vzrušujúce príležitosti. Pripravuje pre poradcov cestu ako získať prehľad o každodennej rutine svojich klientov, a dopĺňa spomienky klientov na ich život na terapeutických stretnutiach. Používanie mobilnej technológie medzi sedeniami poskytuje terapeutom priamy a nepretržitý tok informácií o skutočných skúsenostiach ľudí a môže zlepšiť možnosti intervencie.

Čo sa týka hodnotenia, terapeuti môžu použiť mobilnú technológiu na to, aby pacienti opakovane informovali o svojich momentálnych skúsenostiach s relevantnými symptómami alebo osobnými silnými stránkami, tak ako sa to deje v každodennom živote. V takzvaných platformách vzorkovania skúseností môžu odborníci navrhnúť krátke prieskumy, ktoré sú prispôsobené špecifickým ťažkostiam alebo potrebám každého klienta. Keď pacienti dokončia takéto prieskumy, poskytnú terapeutom jemnozrnný prúd aktuálnych informácií o pacientovom živote, ktorý je menej ovplyvnený možnými skresleniami pamäte.

Jednou z voľne dostupných platform na vzorkovanie skúseností, ktorú sme vyvinuli v posledných rokoch je m-Path. Aplikácie vzorkovania skúseností, ako je m-Path, možno použiť na počítanie frekvencie oslabujúceho správania (napr. záchvatov nadmernej konzumácie jedla, záchvaty paniky, nutkania, rituály sebapoškodzovania atď.), zisťovanie časových vzorcov (napr. depresívne pocity klienta vrcholia ráno, ale zmiernia sa počas dňa), alebo získanie prehľadu o dôvodoch a dôsledkoch ich ťažkostí (napr. úroveň klientovej úzkosti zvyčajne stúpa počas sociálnych interakcií). V úlohe vedca-praktika môže terapeut tieto údaje analyzovať a zhrnúť do intuitívnych grafov a tabuliek pred sedením. Počas ich skutočného stretnutia môže ukázať zachytené vzorce pacientovi. Takýto prístup umožňuje terapeutom spresniť svoje diagnózy a dať pacientove ťažkosti do širšieho kontextu. Mobilná technológia rovnako uľahčuje sledovanie procesov počas celého priebehu terapie. Terapeuti sú tiež schopní podrobne vyhodnotiť účinky liečby (napr. rutinné sledovanie výsledkov), pretože dostávajú okamžitú spätnú väzbu o účinnosti svojich intervencií a sú ich schopní včas upraviť podľa klientovho status quo.

Terapeuticky môžu mobilné technológie ponúkať výhody na dvoch úrovniach. Po prvé, hodnotenie, označovanie a podávanie správ o svojich ťažkostiach môže posilniť pocit uschopnenia pacientov, pretože jednoduché venovanie pozornosti výkyvom symptómov a ich príčinám podporuje pochopenie a schopnosť zvládať situáciu. Vzájomná diskusia o vzorcoch nálad alebo symptómov počas poradenských sedení môže posilniť spojenectvo medzi pacientom a lekárom. Po druhé, pomoc mobilnej technológie pri terapii môže byť aj priamejšia. Mobilné a automatické pripomenutia v každodennom živote o cvičeniach preberaných počas poradenského sedenia zvyšujú klientovu terapeutickú adherenciu medzi stretnutiami (napr. klient dostane dennú pripomienku, aby absolvoval diskutované relaxačné cvičenia). Okrem toho mnohé aplikácie s týmito takzvanými adaptívnymi intervenciami just-in-time tiež poskytujú samotné cvičenia založené na dôkazoch pre rastúce množstvo psychologických ťažkostí (napr. expozícia, dychové cvičenia, klipy všímavosti atď.). Keďže klienti zvyčajne nosia svoje mobilné zariadenie všade kam idú, môžu tieto cvičenia vyskúšať jednoduchým ťuknutím prsta. Týmto spôsobom poradcovia nielenže zhodnocujú svoj terapeutický účinok mimo poradne, ale majú aj informácie o použití a účinnosti intervencií v reálnom čase (napr. skutočne zmierňujú relaxačné cvičenia úroveň stresu klienta?).

Stručne povedané, pomoc mobilnej technológie v terapii má sľubný potenciál z hľadiska hodnotenia aj terapie. Pokiaľ ide o účinnosť, hodnotenie v reálnom živote prostredníctvom mobilných zariadení poskytuje poradcom podrobné informácie o prípade a umožňuje nepretržité monitorovanie pokroku. Z hľadiska efektívnosti zbieranie informácií v každodennom živote vytvára priestor pre ďalšie terapeutické postupy v rámci poradenských sedení. Podobne sa klienti môžu monitorovať už pred začiatkom skutočnej terapie, čím vytvárajú cenné základné informácie pre lekárov a znižujú zoznamy čakateľov. Pokiaľ ide o terapeutické zásahy, v obchode s aplikáciami je k dispozícii množstvo aplikácií, ktoré môže používať každý. Keď však klientovi navrhujete mobilné (svojpomocné) aplikácie, skontrolujte, či sú vedecky podložené a či sú v súlade s platnými nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Praktické odporúčania

  • Prispôsobte, keď je to možné. Pri opakovanom hodnotení nálady alebo symptómov klientov v každodennom živote sa uistite, že váš prieskum a plán hodnotenia sú šité na mieru.
  • Nech je to jednoduché. Nerobte opakované prieskumy príliš dlho alebo frekvenciu hodnotenia nenastavujte ako príliš vysokú. Ak je protokol príliš zaťažujúci, klienti ho nedodržia.
  • Skúste to sami. Na trhu je množstvo terapeutických aplikácií, no nie všetky sú podložené vedeckým výskumom. Pred odporúčaním aplikácie klientovi sa uistite, že ste ju sami vyskúšali a preskúmajte, či je založená na dôkazoch. Podobne zistíte, či aplikácia ukladá citlivé informácie chráneným a súkromným spôsobom. Niektoré krajiny poskytujú zoznamy alebo odporúčania týkajúce sa aplikácií duševného zdravia, ako napríklad Spojené kráľovstvo, Európa alebo USA.
  • Skontrolujte. Pred stretnutím venujte dostatok času kontrole údajov zhromaždených klientom. Mnoho platforiem vedie terapeutov pri ich analýze pomocou intuitívnych panelov, ktoré poskytujú rôzne grafy alebo tabuľky.

 

Preložila Zuzana Dankulincová