Budování spolupráce mezi výzkumem chování a praxí ke zlepšení zdraví

Katherine Brown, University of Hertfordshire, Spojené království

Obsah tohoto blogového příspěvku čerpám zčásti z vlastních zkušeností s prací v rozdělené roli mezi univerzitou a oddělením místní samosprávy pro veřejné zdraví, a s využitím praktických dovedností získaných z výzkumu a vývoje i hodnocení intervencí.

Ať už řídíte, navrhujete nebo dodáváte zdravotnické služby, je pravděpodobné, že existuje alespoň jedno chování, u něhož potřebujete, aby jej uživatelé služeb změnili z důvodu zdárného dosažení cílů dané služby. A to proto, že způsob chování lidí přispívá k celkové zátěži nemocemi, bez ohledu na typ onemocnění, na které se vaše služby zaměřují nebo na to, zda jsou přenosné (např. chřipka, Covid-19, tuberkulóza, pohlavně přenosné infekce) nebo nepřenosné (např. srdeční onemocnění, CHOPN, diabetes 2. , obezita). To neznamená, že by lidé měli být obviňováni ze špatného zdraví nebo že by měli být považováni jako výlučně odpovědní za své vlastní zdraví a pohodu. Právě naopak! Zdravotní stav člověka je také důsledkem genetických, biologických, sociálních a environmentálních determinant. Zohlednění těchto faktorů je pro zlepšení a ochranu zdraví klíčové.

Důležitost chování v kontrole nemocí bylo na globální úrovni během současné pandemie Covid-19 zdůrazněno i tím,  že jsme všichni museli dodržovat sociální/fyzické vzdálenosti, 

pravidelně si mýt ruce a/nebo používat dezinfekční prostředky na ruce, vyhýbat se dotykům obličeje, nosit roušky a izolovat se, pokud jsme si mysleli, že máme příznaky viru, nebo dodržovat karanténu při návratu z určitých destinací. Když tato opatření lidé dodržují v dostatečně velkém počtu, šíření viru se minimalizuje a zdravotní výsledky se zlepší.

Jednou z hlavních oblastí studia a výzkumu v psychologii zdraví je pochopení komplexních, vzájemně se ovlivňujících faktorů, které ovlivňují, zda se lidé zapojí do chování, které bude prospěšné pro jejich vlastní zdraví, pro zdraví lidí kolem nich a/nebo pro zdraví širší populace. Pokud dokážeme pochopit, co řídí toto chování, můžeme potenciálně vytvářet nebo přizpůsobovat prostředí a/nebo přímo intervenovat tak, aby se zlepšilo zdravé chování a snížilo to nezdravé. 

Máme významnou a rychle se rozvíjející základnu důkazů o tom, co celou řadu změn v chování umožňuje. Jde o tyto, ale nejen tyto změny: na prvním místě jde o využívání zdravotnických služeb, dále o zdravé stravování, fyzickou aktivitu, hygienu rukou, dodržování užívání léků, o omezení sedavého chování a konzumace alkoholu, a také o to, přestat kouřit.

Tyto důkazy je třeba zabudovat do poskytované zdravotní péče, veřejného zdraví a sociální péče. Psychologové zdraví s odbornými znalostmi v této oblasti a zadavatelé či dodavatelé služeb působili již příliš dlouho individuálně. Intervence zaměřené na změnu chování, které byly placené prestižními sponzory výzkumu, a které se ukázaly jako účinné, se často nedostanou do širokého použití v praxi; příliš málo z toho, co se děje v praxi, je plně založeno na důkazech nebo je důkladně vyhodnoceno (pokud vůbec).

Jak byl využit behaviorální výzkum ke zlepšení veřejného zdraví?

Pracovníci v zdravotnických a sociálních organizacích se již dlouho zabývají tím, jak mohou využívat důkazy z výzkumů k zajištění co nejvyšší kvality služeb a intervencí. V poslední době roste povědomí o příspěvku behaviorálních věd a psychologie zdraví k pochopení a změně chování souvisejícího se zdravím. Například ve Spojeném království zveřejnilo Public Health England národní strategii, která podporuje behaviorální a společenskovědní revoluci v politice a praxi veřejného zdraví. Podobně se na nedávno zřízenou Organizaci pro změnu chování při Radě hrabství Hertfordshire obracejí úřady po celém Spojeném království a z celého světa s žádostmi o rady, jak by také ony mohly zavést metody změny chování a důkazy o zlepšení zdraví a pohody, a přispět tak k řešení hlavních problémů veřejného zdraví.

Jako zdravotníci uvažujte pružně o tom, jak lze ve vašem zdravotním systému využít důkazy o změně chování, protože úplné přepracování služeb často není to, co je zapotřebí. 

Například:

  • S poskytovateli služeb v Coventry jsme spolupracovali na přizpůsobení služeb pro regulaci tělesné hmotnosti, abychom získali důkazy o účinku intervencí, o nichž víme, že působí na změnu chování při jídle a fyzické aktivitě. Zahrnuli jsme například intervence „stanovení cílů“, „plánování akcí“, „řešení problémů“ a „přezkoumání behaviorálního cíle“, protože víme, že jde o intervence účinné pro řízení hmotnosti.
  • „Zabalení“ je intervence na podporu používání kondomů, založená na teorii změny chování a na důkazech, že pokud je efektivní i nákladově efektivní, může být poskytována zdravotnickými službami online. Jedním z nejsilnějších prediktorů používání kondomů u mladých lidí jsou afektivní (založené na emocích) postoje k nim (např. snižují rozkoš a přerušují tok sexu). Část intervence se konkrétně zaměřuje na tato negativní přesvědčení o používání kondomů tím, že ve videích skutečných párů, které je používají při sexu, přeformuluje používání kondomů na erotické.
  • „Stopapp“ je krátká intervence pro změnu chování, která se zaměřuje na překážky, s nimiž se setkávají kuřáci u stávajících služeb pro odvykání kouření. Zahrnuje přeformulování názorů o povaze služeb, které kuřáci často zastávají, a odbourává překážky ve využití příležitostí pomocí okamžitých rezervaci a připomenutí účasti e-mailem a SMS zprávou.

Praktická doporučení

Co můžete udělat pro vybudování spolupráce mezi behaviorálním výzkumem a praxí za účelem zlepšení zdraví?

  1. Výzkumní pracovníci mohou budovat vazby s veřejnými zdravotnickými službami nebo pečovatelskými službami a jejich poskytovateli, zabývajícími se tématy, která je zajímají, za účelem jejich využití v praxi. Pokud řešíte jasnou a prokazatelnou zdravotní potřebu, je to slibná cesta, jak přilákat příjem z grantů.
  2. Zdravotní služby nebo vedoucí oddělení mohou nahlédnout do popisu práce a specifikace osob, které disponují dovednostmi a znalostmi z psychologie zdraví, a příště jimi doplnit svůj tým. Příklady jsou k dispozici u British Psychological Society Division of Health Psychology Careers
  3. Poskytovatelé zdravotnických služeb mohou oslovit místní univerzity, které zaměstnávají psychology zdraví a specialisty na změnu chování s nabídkou na spolupráci za účelem přepracování a/nebo vyhodnocování zdravotních služeb. Psychologové zdraví tak mohou pomoci s nabídkou k získání finančních prostředků na podporu mezioborové spolupráce.

[Přeložila Renata Hacklová]