Dosažení pracovní spokojenosti skrze job crafting.

Janne Kaltiainen a Jari Hakanen, Finnish Institute of Occupational Health, Finland

Jaké části mé práce jsou pro mě motivující, poutavé a nejpřínosnější pro mé zdraví? Co mohu udělat, pro to, abych měl těchto podnětů více?

Poté, co se zdravotní sestra s dlouholetou kariérou a silnými odbornými znalostmi začala v práci cítit vystresovaná, znuděná a “v zajetých kolejích”, začala si klást tyto otázky. Odpovědi ji přivedly k tomu, že začala mentorovat některé své mladší kolegyně, což jí pomohlo cítit se ve své práci kompetentnější a více v kontaktu se svými kolegy a znovu našla smysl každodenní rutiny. Tato malá změna ve způsobu její práce zlepšila její pracovní pohodu, a co je důležité, nepoškodila celkový chod a efektivitu nemocnice. Naopak, její kolegové se díky mentorování cítili podporováni a celková atmosféra v práci se zlepšila.  

Co je job crafting?

Tento příklad je jedním z mnoha jednoduchých způsobů, jak mohou zaměstnanci proměnit svou práci. Postup, který tato zdravotní sestra vytvořila, je jedním z příkladů “job craftingu“, který se zaměřuje na způsob, jak z podnětu zaměstnanců zlepšit práci a pracovní podmínky ve prospěch a duševní pohody a zdraví. Základní myšlenkou je, že provedením jednoduchých, vědomých změn některých aspektů práce se tato práce lépe sladí s důležitými zdroji pohody a motivace. 

Ať už vytváříte vlastní práci, nebo radíte pacientovi, jak si ji vytvořit, výzkumy ukazují, že existuje několik užitečných možností, jak změnit svou práci prostřednictvím craftingu. Jednou z možností je učit se novým věcem a profesně se rozvíjet. Pokud se například pravidelně setkávám s pacienty a chybí nám společný jazyk, mohlo by být pro mou každodenní práci přínosnější a smysluplnější, kdybych se naučil některý z jazyků, které používají moji pacienti?  

Jak dělat job crafting? 

Hledání nových náročných projektů a zkoušení nových způsobů práce může také pomoci s bojem proti přílišné rutině a nudě v práci. Toho lze dosáhnout tak, že najdeme podněty, které byly v práci původně poutavé a motivující. Možná existuje možnost být mezi prvními, kdo dobrovolně otestuje nový software, který má být spuštěn v celé organizaci. Když se člověk dobrovolně přihlásí k něčemu, co se později stane povinným, může to být příjemnější a přínosnější z hlediska jeho odborné způsobilosti.

Podpora sociálních podpory změnou četnosti a kvality interakcí s kolegy a zainteresovanými stranami (např. zákazníky, pacienty) může také vést k lepší pohodě a smysluplnosti práce. Pokud například toužím po zpětné vazbě od svého nadřízeného, mohu o ni požádat. Jako nadřízený bych se také mohl lépe věnovat potřebám zaměstnanců, projevovat o ně zájem a častěji se ptát, jak se jim daří. Sociální zdroje lze podporovat také v každodenních interakcích s kolegy, například projevováním ohleduplnosti k ostatním, dotazováním se, jak se jim daří, a rozhovory o věcech, které nesouvisejí s prací.

Jaké jsou benefity? 

Smysluplnost práce může být navíc podpořena tím, že si člověk připomene, proč je jeho práce cenná pro ostatní, například pro pacienty, kolegy nebo celou společnost. Možná jsem se během pandemie cítil v práci frustrovaný a nedostatečný, ale připomínat si vše pozitivní, čeho se během vysoce náročného období podařilo dosáhnout, namísto toho, abych se soustředil pouze na aspekty, kterých se nepodařilo dosáhnout, mi může poskytnout pocitu angažovanosti a smysluplnosti v práci.

Přestože job crafting obvykle vykonává jednotlivec, mohou se také spojit pracovní týmy, aby identifikovaly své silné stránky, vytvořily svá individuální pracovní místa a společně vyvinuly způsoby optimálního fungování týmu. Nalezením nových způsobů vzájemné podpory, včetně nadřízených a podřízených, se tým může stát odolnějším, a tak si udržet pohodu v těžkých a náročných obdobích.

Tyto příklady job crafting jsou pro mnohé praktické a proveditelné, aby sami zlepšily své pracovní podmínky, a tím i svou pohodu. Přehledové studie z psychologie práce a organizace naznačují, že úpravou pracovních úkolů, způsobů výkonu práce a sociálních vztahů na pracovišti je možné zlepšit pracovní podmínky, a tím podpořit pohodu a duševní zdraví člověka. Job crafting je možný i ve velmi náročných pracovních podmínkách a může zmírnit negativní dopady vysoké pracovní zátěže a emočních nároků na pohodu zaměstnanců. Ačkoli primárním cílem job craftingu je zlepšení pracovní pohody, job crafting je spojen i s dalšími cennými výsledky, které jsou pozitivním vedlejším produktem, jako je zvýšení efektivity a organizační angažovanosti. Podporou každodenních postupů vedení a proaktivního job craftingu si zaměstnanci mohou vytvořit zdravé, smysluplné a produktivní pracovní zkušenosti ve zdravotnických zařízeních i mimo ně.

Praktická doporučení

  • Co skutečně dělám ve své práci? Začněte s job crafting sepsáním všech velkých i malých úkoly, které plníte, a lidé, s nimiž v práci komunikujete. Nabízí to přehled o vaší současné práci a výchozí bod pro její formování.  
  • Co mě inspiruje?  Z tohoto seznamu označte úkoly, způsoby práce, interakce a lidi, kteří jsou pro vás v práci nejinspirativnější, nejpoutavější a nejpřínosnější, bez ohledu na to, jak velkou nebo malou roli ve vaší práci v současné době hrají.
  • Jak mohu zvýšit inspirující části mé práce? Z těchto označených bodů vyberte jeden až tři nejinspirativnější, na které se zaměříte. Poté si promyslete, jak byste mohli tyto prvky do své práce přidat. Potřebovali byste například více kontaktů s kolegy? Začít zkoušet nové pracovní postupy? Nebo se zkusit naučit novou dovednost?
  • Co změnit a kdy? Plánute!! Vytvořte si konkrétní plán, co se rozhodnete změnit nebo dělat jinak. Jak a kdy plán uvedete do praxe a jak budete sledovat pokrok v projektu osobního zpracování práce? 
  • Začít malými kroky může pomoci. Stará rutina a spěch mohou ztížit učení se novým způsobům práce prostřednictvím job craftin. Buďte trpěliví! Zlepšení práce vyžaduje čas a začít s drobnými vylepšeními vám může pomoci vybudovat si efektivitu jako job crafter.