Jíst nebo nejíst, to je otázka: Jak mohou psychologové zdraví pomoci lidem zvládnout bezpečné stravování?

Barbara Mullan, Curtin University, Australie

Rozsah problému

Na celém světě onemocní každý rok po konzumaci kontaminovaného jídla každý desátý člověk (přibližně 600 milionů lidí) a zemře až 420 000 lidí. Existují velké geografické rozdíly ve výskytu těchto případů. Největší zátěž alimentárních nákaz se vyskytuje v Africe, Jihovýchodní Asii a východním středomoří (více informací o alimentárních nákazách najdete zde). Kromě geografických rozdílů existují velké rozdíly v typech původců, které jsou za alimentární nákazy zodpovědné (např. viry, bakterie, paraziti).

V bezpečnosti potravin je mnoho dílků v řetězci „z farmy na talíř“. Přestože je farmářům, průmyslovému odvětví a restauracím poskytována velká podpora v dosahování bezpečného zacházení s potravinami, zapojení spotřebitele je často přehlíženo. Praxe bezpečné manipulace potravin spotřebiteli je rozhodující, protože představuje poslední stadium prevence alimentárních nákaz. Odhady počtu otrav jídlem způsobených v domácnostech se velice liší v rozsahu od 11 do 87%. Psychologové zdraví mohou spotřebitelům hodně pomoci minimalizovat riziko otrav potravinami.

WHO vydala 5 klíčových kroků k udržování „bezpečných“ potravin. Jsou jimi:

  1. Udržujte čisté ruce a nádobí,
  2. Oddělujte syrové a vařené potraviny (zejména pokud se vracíte z trhu/obchodu a při uskladňování potravin v lednici),
  3. Vařte jídlo pečlivě,
  4. Držte potraviny v bezpečných teplotách (např. udržujte teplé jídlo teplé a studené studené),
  5. Používejte pitnou vodu a syrové materiály.

Předvídání chování spotřebitele

Výzkumy zaměřující se na roli spotřebitele se věnovaly znalostem jako primárnímu faktoru. Přehledová studie naznačuje, že znalosti nemusí nutně vést k bezpečnému zacházení s potravinami. Stejně je to u dalších zdravotních návyků. Znalosti jsou důležité, ale nejsou dostačující ke změně chování, pro porozumění „jak“ a „proč“.

K porozumění, jaké jsou další faktory ovlivňující spotřebitele, aby se zajímal o bezpečnost potravin využili výzkumníci řadu teorií, hlavně vycházejících z psychologie. Ty obsahovaly teorii plánovaného chování, teorie motivace a modelu domněnek o zdraví. Současná přehledová studie poukazuje na to, že intence (záměry), sociální normy, self-efficacy (víra ve vlastní účinnost) a zvyky jako důležité prvky, které ovlivňují bezpečné zacházení s potravinami. Došli k závěru, že intervence vycházející z těchto konstruktů by mohly být účinné ve zlepšení spotřebitelského chování.

Intervence v hygieně potravin

Další studie našla důkazy, které potvrzují, že vzdělávací aktivity vedou ke zlepšení bezpečného zacházení s potravinami v domácnostech. Existují další efektivní strategie, které se zaměřují na psychosociální konstrukty spotřebitelského chování. Studie, zaměřující se na intervence na základě teorie plánovaného chování, úspěšně změnila chování bezpečného zacházení s potravinami. Intervence se zaměřily vysokoškolské studenty, kterým poskytly informace o bezpečném zacházení s potravinami a mimo jiné obsahovaly další strategie, např. plánování a identifikace potíží, které pomohou zvýšit záměr a vnímání kontroly chování (např. důvěra zapojit se). Tyto intervence zvýšily jak vnímané kontrolované chování, tak i chování vedoucí k bezpečnému zacházení s potravinami. Výsledky naznačují, že můžeme klientům pomoci edukací o bezpečném zacházení s potravinami a v plánování (např. pomoci jim naplánovat používat samostatná prkýnka na krájení masa a zeleniny).

Další úspěšná intervence byla založena na teorii návyku. Tato intervence pomohla vysokoškolským studentům ve vypěstování si návyku ohřát v mikrovlnné troubě utěrku (desinfekce) poskytnutím informačního letáku a připomínkou každé tři nebo pět dní. Chování se signifikantně zvýšilo v tří týdenním testovacím období a bylo udržováno i v období následujících tří týdnů. Tyto výsledky naznačují, že je užitečné poskytnout klientům informace a také jim pomoci si vypěstovat návyky pro jednotlivé chování (např. podpořit je v nastavování připomínek v jejich telefonu).

Výše zmíněné výzkumy ukazují, že je mnoho, co můžeme jako psychologové zdraví pro své klienty udělat, aby se naučili bezpečně zacházet s potravinami. Můžeme začít edukací klientů a pomoci jim se zapojit s důvěrou ve změnu chování a vypěstování si návyků, vedoucích k bezpečnému zacházení s potravinami.

Na závěr je třeba poznamenat, že zatímco všichni spotřebitelé jsou vystaveni riziku alimentárního onemocnění, asi 25% populace je vystaveno vyššímu riziku, včetně těhotných žen, dětí do 5 let, starších dospělých a lidí s autoimunním onemocněním. Proto je důležité, aby psychologové zdraví znali jednotlivá doporučení zmíněná výše.

Praktická doporučení

  • Vzdělávat, že bezpečnost potravin začíná doma. Důležitými předchůdci chování jsou úmysl, sociální normy, self-efficacy a zvyk.
  • Nepodceňujte roli znalostí. Využijte národní i globální zdroje ke vzdělávání spotřebitelů o důležitosti bezpečného zacházení s potravinami. Jakmile mají informace, je už jen krůček k tomu, aby si osvojili návyky.
  • Zdůrazňujte důležitost bezpečného zacházení s potravinami. Zejména toho, jak může vaření a zacházení s potravinami ovlivnit zdraví a jak se může minimalizovat risk potravinové otravy samotných jedinců a jejich milovaných.
  • Zaměřte se na racionální (např. záměr) a automatické (např. zvyk) procesy. Začněte s motivačními strategiemi, jako je stanovování cílů a plánování. Pak podporujte používání vodítek (např. plakáty, připomínky) k vytvoření návyku.

Přeložila Kristýna Anna Černíková