Kuinka auttaa raskaana olevaa lopettamaan tupakointi: Iso-Britannian parhaat käytännöt

Kirjoittanut Felix Naughton, East Anglian yliopisto, Iso-Britannia

Noin 25–50 % tupakoivista naisista lopettaa tupakoinnin, kun huomaa olevansa raskaana. Miksi osa kuitenkin jatkaa tupakointia koko raskauden ajan?

Eivätkö he tiedä, että tupakointi raskauden aikana on vaarallista? Yleensä tietävät. Eräässä Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessamme oli mukana sekä lopettamiseen motivoituneita että epämotivoituneita raskaana olevia naisia. Tutkimuksessa selvisi, että 99 % oli ainakin jossain määrin samaa mieltä väitteestä “tupakointi raskauden aikana voi vahingoittaa lastani vakavasti”. Noin 75 % oli vahvasti tai täysin samaa mieltä. Silti alle 10 % heistä oli lopettanut 12 viikon kuluttua. Ne, jotka uskovat vankasti raskauden aikana tupakoimisen haittoihin, yrittävät lopettaa todennäköisemmin kuin muut, mutta haittoihin uskominen ei näytä lisäävän todennäköisyyttä, että lopettaminen onnistuu.

Yhteenveto: Raskausaikana tupakoimisen haittoihin liittyvillä uskomuksilla on vain vähän merkitystä.

Eikö heillä ole motivaatiota lopettaa? Joskus tämä pitää paikkansa. Tutkimuksemme mukaan raskauden alussa hiukan alle puolet sanoo yrittävänsä lopettaa tupakoinnin seuraavien 30 päivän aikana, ja yhtä suuri osa myös yrittää lopettaa. Kun raskaus jatkuu, motivaatio näyttää laskevan. Motivaatio ei – yllättävää kyllä – paranna todennäköisyyttä, että lopettamisyritys onnistuu. Sama pätee tupakoitsijoihin, jotka eivät ole raskaana. On tehty myös katsauksia satunnaistettuihin kokeellisiin tutkimuksiin, jotka tarkastelevat motivoivaa haastattelua hyödyntäviä interventioita. Motivoiva haastattelu on menetelmä, jolla pyritään lisäämään motivaatiota käyttäytymisen muutokseen. Katsaukset osoittavat, että motivoiva haastattelu ei ole tehokas tapa vähentää tupakointia raskauden aikana.

Yhteenveto: Motivaatio lisää todennäköisyyttä, että nainen yrittää lopettaa tupakoinnin, mutta motivaatio ei yksinään riitä siinä onnistumiseen.

Eivätkö he halua apua lopettamiseen? Tämäkin on totta toisinaan, mutta ei aina. Tutkimuksemme mukaan noin puolet raskaana olevista naisista haluaa lopettaa tupakoinnin raskauden alussa. Toisin kuin motivaatio, kiinnostus saada tukea lopettamiseen pysyi samana raskauden loppupuolelle asti. Kuitenkin vain joka kymmenes sanoi, että tupakoinnin lopettamiseen oli tarjottu tukea edes jossakin raskauden vaiheessa. Ne, joille tukea oli tarjottu, sanoivat olleensa valmiimpia lopettamaan raskauden alussa. Se, että oli puhunut terveydenhuollon ammattilaisen kanssa lopettamisesta, oli vahvasti yhteydessä haluun saada tukea. Lopettamisesta puhuminen voisi siis olla yksinkertainen tapa lisätä avun hakemista.

Yhteenveto: Tupakoinnin lopettamisesta puhuminen voi saada raskaana olevan naisen kiinnostumaan tuesta lopettamiseen. Tämä puolestaan voi auttaa häntä hankkimaan apua.

 Eikö ole mitään tehokkaita keinoja auttaa? Onneksi on. Tutkimusten mukaan käyttäytymisen muutoksen tuki auttaa. Tällä tarkoitetaan jäsennettyjä neuvoja sekä tukea tupakointi- ja lopettamiskäyttäytymisen hallintaan. Se auttaa riippumatta siitä, annetaanko tukea kasvotusten kahden kesken vai kirjallisten tai digitaalisten itseapumateriaalien muodossa. Käyttäytymisen muutoksen tukea todennäköisesti tehostaa sen yhdistäminen nikotiinikorvaushoitoon, jos naisella on kohtalainen tai voimakas nikotiiniriippuvuus. Näyttö tästä on kuitenkin vähäistä, todennäköisesti siksi, että useissa tutkimuksissa sitoutuminen nikotiinikorvaushoitoon on heikkoa. Tämä johtuu osin siitä, että naiset uskovat nikotiinin olevan haitallista sikiölle. Kymmeniä tuhansia naisia ja lapsia tarkasteleva katsaus laadultaan parhaisiin tutkimuksiin kuitenkin osoitti, että näyttöä nikotiinin haitoista raskauden aikana ei ole. Tämän perusteella huolta voi siis vähentää vakuuttamalla, että verrattuna tupakoinnin haittoihin nikotiinikorvaushoidon riskit ovat joka tapauksessa pienemmät. Ei ole kovin laajalti tiedossa, että nikotiini hajoaa raskaana olevan elimistössä tuplavauhdilla tavalliseen nähden, koska aineenvaihdunta on raskauden aikana kiihtynyt. Tämän vuoksi raskaana oleva tarvitsee tavallista enemmän nikotiinia, jotta se vähentäisi tupakanhimoa ja vieroitusoireita. Tästä huolimatta naiset ja terveydenhuollon ammattilaiset tyypillisesti suosivat tavallista pienempiä nikotiiniannoksia.

Muut nikotiinituotteet, kuten sähkötupakat, voivat myös olla yhtä tehokkaita raskauden aikana kuin muulloinkin, mutta meillä ei ole vielä näyttöä, jonka perusteella niitä voisi suositella. Sähkötupakasta on todennäköisesti merkittävästi vähemmän haittaa kuin tupakoimisesta. Jos raskaana oleva nainen haluaa käyttää sähkötupakkaa lopettamisen apuna, Iso-Britanniassa ohjeistetaan tukemaan sähkötupakan käyttöä. Toinen tehokas keino on tarjota taloudellisia kannustimia lopettamiseen samalla, kun tarjotaan tukea käyttäytymisen muutokseen. On näyttöä siitä, että kannustimet ovat tehokkain tapa, joka tiedetään.

Yhteenveto: Tehokkaita keinoja ovat tuki käyttäytymisen muutokseen – erityisesti yhdistettynä nikotiinikorvaushoitoon niille, joilla on nikotiiniriippuvuus – sekä taloudelliset kannustimet.

Kuka tarvitsee tukea eniten? Monet tekijät liittyvät tupakoinnin lopettamiseen raskauden aikana, kuten alempi koulutus tai tulotaso. Käytännössä tärkeämpiä tekijöitä ovat kuitenkin tupakoiva kumppani ja kohtalainen tai voimakas nikotiiniriippuvuus – nämä vaikeuttavat lopettamista merkittävästi. Muita tekijöitä ovat masennus ja voimakas stressi raskauden aikana.

Yhteenveto: Intensiivistä ja monimuotoista tukea lopettamiseen tarvitsevat todennäköisesti ne naiset, joilla on tupakoiva kumppani, nikotiiniriippuvuus, masennusta tai voimakasta stressiä, tai useita näistä.

 Suosituksia käytäntöön

  •  Kerro raskauden aikana tupakoivalle naiselle, mitä riskejä tupakoinnista on hänelle itselleen ja lapselle. Tarjoa tukea lopettamiseen riippumatta siitä, onko nainen motivoitunut lopettamaan vai ei. Jos nainen kieltäytyy tuesta, jatka tuen tarjoamista koko raskauden ajan.
  • Tarjoa strukturoitua tukea käyttäytymisen muutokseen – esimerkiksi kasvotusten tai kirjallisten tai digitaalisten itseapumateriaalien muodossa – niille, jotka haluavat ottaa tukea vastaan. Motivoivaa haastattelua ei kannata näissä tilanteissa käyttää.
  • Jos naisella on kohtalainen tai voimakas nikotiiniriippuvuus, strukturoitu tuki todennäköisesti tehoaa paremmin, kun samaan aikaan annetaan nikotiinikorvaushoitoa. Ohjeista käyttämään nikotiinituotteita riittävästi, jotta niistä olisi apua. Tämä voi vähentää perusteetonta huolta, jota voi liittyä nikotiinin käyttöön raskauden aikana. Haittojen minimoimiseksi sähkötupakan käyttöä voi suositella niille, jotka haluavat sitä käyttää. 
  • Jos annetaan nikotiinikorvaushoitoa, suosittele käyttämään yhtä aikaa laastareita ja purukumia, jotta nikotiinia imeytyy tehokkaasti ja tupakanhimo ja vieroitusoireet vähenevät. 
  • Jos resurssit riittävät, tarjoa lopettamiseen taloudellisia kannustimia, jotka on sidottu näyttöön, kuten häkäpitoisuuksia mittaavaan hengitystestiin.

[Suomennos: Marleena Vornanen]

Conflict of interest statement: Dr Felix Naughton has no ties or financial involvement with any manufacturer of nicotine replacement therapy or e-cigarettes.