Zavedenie techník zmeny správania do praxe: Využívanie dostupných nástrojov

Marta Moreira Marques, NOVA University of Lisbon, Portugalsko

Techniky zmeny správania sú stavebnými kameňmi intervencií na zmenu správania. Či už sa snažíte niekomu pomôcť zvýšiť fyzickú aktivitu, prestať fajčiť alebo lepšie dodržiavať liečebný režim, techniky zmeny správania sú nástroje, ktoré máte k dispozícii. Bežné techniky zmeny správania zahŕňajú veci ako stanovovanie cieľov, sebamonitorovanie, poskytovanie informácií o správaní a zvládanie emócií.

Mnohí odborníci pravdepodobne v praxi použili rôzne techniky zmeny správania bez toho, aby ich takto označili. Aby sme však maximálne efektívne pomohli klientom alebo pacientom zmeniť ich správanie, je potrebné techniky zmeny správania aplikovať systematicky a racionálne (pozri napr. starší príspevok v tomto blogu „Ako nastaviť ciele, ktoré fungujú“). To predstavuje dve náročné otázky pre zaneprázdnených praktizujúcich:

– Ako zistím, aké techniky zmeny správania mám k dispozícii?

– Ktoré techniky zmeny správania sú pre mojich klientov najvhodnejšie a ako ich môžem aplikovať v praxi

Tento príspevok poskytuje prehľad niektorých bezplatných a dostupných nástrojov, ktoré môžu pomôcť odborníkom riešiť tieto otázky a cítiť sa istejšie pri poskytovaní intervencií na zmenu správania v praxi.

Časť 1. Identifikácia dostupných techník zmeny správania: Klasifikačné systémy

Pretože existuje veľký počet techník na zmenu správania, z ktorých si môžete vybrať, behaviorálni vedci sa snažili vyvinúť klasifikačné systémy týchto techník.

Pravdepodobne najkomplexnejšiou a najpoužívanejšou klasifikáciou je Behavior Change Techniques Taxonomy v1 vyvinutá výskumníkmi z Center for Behavior Change. Táto taxonómia obsahuje 93 jedinečných techník označených štítkom, definíciou a praktickými príkladmi. Pretože sa táto taxonómia vo veľkej miere používa, je relatívne ľahké nájsť syntézu najčastejšie používaných a najefektívnejších techník pre rôzne zdravotné správania, kontexty a populácie. Táto taxonómia sa prekladá do iných jazykov, aby sa uľahčilo jej používanie odborníkmi na celom svete. Centrum pre zmenu správania má online databázu intervencií pomocou taxonómie, online školenia, aplikáciu pre smartfóny a ďalšie dôležité zdroje na získanie ďalších informácií.

Okrem toho existujú ďalšie klasifikačné systémy, ktoré môžu byť užitočné v závislosti od cieľa intervencie. Ak je hlavným účelom podporiť ľudí pri výbere vhodných techník, napríklad v kontexte sebamanažment chronického ochorenia, môžete si pozrieť prehľad 123 techník, ktorý sa dodáva so súpravou nástrojov popisujúcich techniky a spôsoby ich použitia v laickom jazyku.

 

Časť 2. Implementácia techník zmeny správania v praxi: Rámce kompetencií a školenie

Jedna otázka, ktorá sa môže objaviť pri čítaní prvej časti tohto blogu, je „OK, teraz viem, ako získať prístup k týmto nástrojom, aby som zistil či zistila, ktoré techniky sú k dispozícii, ale ako zistím, ktoré z nich by sa mali použiť, a ako ich implementovať?”. V skutočnosti si poskytovanie podpory zmeny správania a implementácia techník zmeny správania vyžaduje rovnakú odbornosť, znalosti a prax  ako odporúčanie a implementácia akéhokoľvek iného typu terapeutického nástroja.

Identifikáciu kompetencií potrebných na používanie rôznych súborov techník zmeny správania možno nájsť v na kompetencie zameraných teoretických rámcoch. V európskom kontexte bol vyvinutý komplexný rámec medziodborových kompetencií pre zdravotníkov a iných odborníkov na podporu zmeny správania a sebamanažmentu chronických chorôb. Tento rámec poskytuje základný súbor kompetencií, ktoré sú potrebné na podporu zmeny správania a identifikáciu najužitočnejších techník na zmenu správania, ako je strava, fyzická aktivita a dodržiavanie liekov.

V rámci tejto iniciatívy (projekt Train4Health EU) boli vytvorené ďalšie dôležité zdroje:

Online kurz na poskytovanie školení pre zdravotníkov a iných odborníkov a študentov o tom, ako poskytnúť podporu pri zmene správania (vrátane použitia techník zmeny správania) na sebamanažment chronických stavov;

Webová aplikácia ponúkajúca bezpečné prostredie na podporu trénovania zmeny správania, v ktorej používatelia hrajú rolu zdravotníka alebo iného profesionála a interagujú s 2D virtuálnymi ľuďmi, ktorí hrajú rolu osôb s chronickým ochorením;

Kniha príkladov a pokynov na implementáciu týchto techník.

Praktické odporúčania:

  1. Nájdite si čas na oboznámenie sa s technikami zmeny správania: Zvládnutie používania techník zmeny správania vrátane toho, ktoré techniky by sa mali použiť v rôznych situáciách, môže mať obrovský vplyv na uľahčenie a zvýšenie úspechu podpory zmeny správania aj pri krátkych stretnutiach s klientmi. Vyskúšajte si to vlastným tempom.
  2. Identifikujte príležitosti na školenie o tom, ako používať techniky zmeny správania: Zdroje poskytnuté tu vám môžu pomôcť začať, ale tým to nekončí. Pokračovať môžete buď prostredníctvom organizovania interného školenia, alebo oslovením profesionálnych združení, ktoré vás vybaví zručnosťami na používanie techník zmeny správania v praxi. V niektorých krajinách už existujú školenia a iné zdroje dostupné od odborných a akademických inštitúcií. Môžete sa tiež obrátiť na národných delegátov Európskej spoločnosti pre psychológiu zdravia, ak chcete získať viac informácií o možnostiach odbornej prípravy, ktoré sú dostupné vo vašej krajine.

[Preložila Zuzana Dankulincová]