InterventionsSocial Support

Sosiaalinen tuki ja terveyskäyttäytyminen: kuinka muuttaa hyvää tarkoittava tuki taitavaksi tueksi?

Urte Scholz, University of Zurich & Gertraud (Turu) Stadler, University of Aberdeen

Sosiaalinen tuki näyttäisi olevan yksinomaan myönteinen asia. Mitä huonoa voi olla pienessä avussa? Siinä, että joku valmistaa sinulle terveellisiä aterioita yrittäessäsi parantaa ruokatottumuksiasi tai siinä, että joku lohduttaa sinua ollessasi allapäin, koska yrityksesi lopettaa tupakointi ei sujunut hyvin? Jo nämä esimerkit saattavat vihjata siitä, että hyvät aikomukset tukea jotakuta eivät välttämättä riitä. Puoliso, joka valmistaa sinulle terveellisiä aterioita tai sisko, joka hukuttaa sinut laihdutusvinkkeihin, saattavat saada sinut tuntemaan, että he tietävät sinua paremmin, mikä on sinulle hyväksi. Pyysitkö heitä auttamaan sinua? Eivätkö he luota täysin siihen, että syöt terveellisesti ilman heidän apuaan? Eli onko sosiaalinen tuki käyttäytymistä muutettaessa aina hyvä asia? Tämän tekstin tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon tai -edistämisen parissa työskenteleviä neuvomaan asiakkaitaan, kuinka hankkia hyödyllistä sosiaalista tukea. Aloitetaan määrittelemällä, mitä sosiaalinen tuki on ja mitä se ei ole.

 

Mitä on sosiaalinen tuki?

 

Sosiaalinen tuki on toisen henkilön tarjoamaa apua jollekin toiselle, joka painii jonkin ongelman tai haasteen kanssa, esimerkiksi yrittää muuttaa ruokatottumuksiaan terveellisemmiksi. Tuki pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman tai ainakin lieventämään siihen liittyvää stressiä. Tuki voi olla sisällöltään ainakin kolmenlaista, ja nämä tuen eri lajit usein sekoittuvat keskenään: Ensimmäinen on emotionaalinen tuki, joka voi olla toisten lohduttamista ja heidän saamista tuntemaan olonsa rakastetuksi, ymmärretyksi ja välitetyksi, kun he tuskailevat terveellisen syömisen hankaluuden kanssa. Toinen on käytännöllinen tuki, joka on konkreettisia tekoja toisten auttamiseksi, kuten terveellisten ruokien ostamista. Kolmas on tiedollinen tuki, joka voi olla esimerkiksi vinkkien tarjoamista, miten syödä enemmän kasviksia. Vaikka sosiaalista tukea voi saada keneltä tahansa toiselta ihmiseltä, tutkimuksissa on havaittu, että suurin osa tuesta tulee läheisiltä, kuten puolisolta, perheenjäseniltä ja ystäviltä. Ihmisille, joilla on terveysongelmia, tärkeitä tuen lähteitä ovat usein terveydenhuollon ammattilaiset ja samoista ongelmista kärsivät toiset henkilöt.

 

Lisäksi sosiaalisessa tuessa voidaan erottaa toisistaan se, minkälaista tukea odotat saavasi tulevaisuudessa ja minkälaista tukea olet tosiasiassa saanut aiemmin. Ensinnäkin ihmiset osaavat arvioida, minkälaista tukea he ennakoivat saavansa toisilta tulevissa stressaavissa tilanteissa. Esimerkiksi tupakoitsija, joka aikoo lopettaa polttamisen, pystyy kuvittelemaan, minkälaista tukea toiset tulevat tarjoamaan hänelle. Tämän tyyppistä tukea kutsutaan koetuksi tueksi. Se kuvastaa enemmänkin ihmisten optimistia käsityksiä tulevaisuudesta kuin varsinaisia tukitapahtumia. Koettu tuki voikin olla osittain yliarvioitua, koska näitä tukeen kohdistuvia odotuksia ei välttämättä koskaan koetella todellisessa haastavassa tilanteessa. Toiseksi ihmisiltä voidaan kysyä, minkälaista tukea he saivat johonkin tiettyyn ongelmaan. Nämä ovat jälkikäteen tehtyjä arvioita varsinaisista tukitapahtumista. Esimerkiksi – minkälaista apua joku sai viime viikolla yrittäessään syödä terveellisemmin. Nämä kaksi erilaista tapaa arvioida tukea eivät välttämättä ole läheisesti yhteydessä toisiinsa. Saatat odottaa, että läheisesi auttavat sinua tarvittaessa, mutta et välttämättä muista saaneesi paljon apua viimeaikaisessa yrityksessäsi syödä terveellisemmin.

 

Taitava tuki ja terveyskäyttäytymisen muutos

 

Lukuisat sosiaalisen tuen ja terveyskäyttäytymisen välisiä yhteyksiä kartoittaneet tutkimukset ovat havainneet, että tuella on myönteisiä vaikutuksia käyttäytymiseen. Kun tarkastelemme näitä tutkimuksia tarkemmin, huomaamme kuitenkin, että monet niistä ovat keskittyneet ainoastaan yllä ensimmäisenä kuvattuun koettuun tukeen. Positiivinen odotus tuen saamisesta on tutkimuksesta toiseen ollut yhteydessä parempaan terveyskäyttäytymiseen. Yllä toisena kuvattuja varsinaisia tukitapahtumia on puolestaan tutkittu huomattavasti vähemmän ja tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Tulosten ristiriitaisuutta näyttäisi osittain selittävän se, että tutkitut interventiot eivät ole yleensäkään onnistuneet tavoitteessaan parantaa ihmisten saamaa tukea. Yleisesti ottaen vaikuttaa siltä, että ei ole takuuta siitä, että hyvää tarkoittavasta sosiaalisesta tuesta on hyötyä, kun yksilö yrittää muuttaa terveyskäyttäytymistään. Tuen hyödyllisyys näyttää sen sijaan riippuvan seuraavista tekijöistä:

 

  • Kuka on tuen antaja (joskus apu ystävältä on hyödyllisempää kuin apu puolisolta),
  • Tuen antajan sukupuolesta (naiset näyttävät olevan keskimäärin parempia antamaan tukea sekä miehille että naisille),
  • Kuinka hyvin tuen tarve ja annettu tuki vastaavat toisiaan,
  • Mitkä ovat tuen antamisen olosuhteet (ovatko tuen antaminen ja saaminen tasapainossa vai toispuolisia).

 

Jotkut tutkimukset ovat itse asiassa osoittaneet, että tuen saaminen saattaa olla jopa haitallista. Tuki saattaa johtaa huonommuuden tunteisiin tai vähentää kyvykkyyttä selvitä käsillä olevasta haasteesta itsenäisesti. Taitava tuki – sellainen tuki luottoihmisiltä, joka vastaa tarpeitasi ja saa tuntemaan itsesi ymmärretyksi, arvostetuksi ja välitetyksi muuttaessasi käyttäytymistäsi – on paras vaihtoehto. Taitava tuki vaatii aitoa vuorovaikutusta molempien osapuolten välillä: muutosta tavoittelevan henkilön pitäisi arvioida henkilökohtaiset tarpeensa ja viestiä ne selkeästi muille sekä hakea aktiivisesti tukea sellaisilta henkilöiltä, joiden luottaa vastaavan näihin tarpeisiin. Tuen antajan pitäisi pyrkiä tarjoamaan tukea, joka on kunnioittavaa ja joka vastaa tuen saajan tarpeisiin.

 

Käytännön suosituksia

 

Mitä ihmisten pitäisi siis tehdä tukeakseen jotakuta onnistuneesti terveyskäyttäytymisen muutoksessa? Asiakkaita neuvovien pitäisi kannustaa asiakkaitaan hakemaan taitavaa tukea sekä keskustelemaan tukitarpeistaan läheistensä ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tukeaksesi tehokkaasti terveyskäyttäytymisen muutosta yrittävää, pidä seuraavat suositukset mielessäsi:

 

  • Kannusta muutosta tavoittelevaa henkilöä hakemaan tukea luotetuilta läheisiltä ja kertomaan heille, minkälaisesta tuesta olisi hänelle oikeasti apua. Tämä saattaa myös tarkoittaa, että hänet jätetään yksin!
  • Harjoittele asiakkaan kanssa, miten kertoa omista tarpeistaan tietyissä tilanteissa ja miten ehdottaa muutoksia saatuun tukeen, jotta siitä olisi enemmän apua hänelle. Voit käyttää esimerkiksi rooliharjoituksia erilaisten tukitilanteiden läpikäymiseen. Tämän pitäisi myös sisältää tietoisuuden lisäämistä siitä, että tuki on erittäin yksilöllinen asia ja että se ei ole aina hyödyllistä. Asiakas voi siis harjoitella ohjeiden ja rakentavan palautteen antamista tuen antajille parantaakseen tukitapahtumia.
  • Harjoittele tunnistamaan taitava tuki. Koska oman käyttäytymisen muuttaminen on dynaaminen prosessi, jossa tarpeet saattavat vaihdella päivästä toiseen, myös taitavan tuen sisältö on altis muutoksille.

 

Käännös: Hanna Konttinen

Please follow and like us: