Αυτο-αποτελεσματικότητα: Η πεποίθηση του “μπορώ να κάνω” που επιτρέπει στους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους

Posted Posted in Motivation, Self-efficacy

By Ralf Schwarzer, Freie Universität Berlin, Germany and SWPS University of Social Sciences and Humanities, Poland Changing behavior may often be desirable but difficult to do. For example, quitting smoking, eating healthily and sticking to a physical exercise regimen all require motivation, effort, and persistence. While many psychological factors play a role in behavior change, […]