Intervention designInterventions

Intervencie pozitívnej psychológie v práci

Alexandra Michel, Federal Institute for Occupational Health and Safety, Nemecko Annekatrin Hoppe,, Humboldt Universität, Nemecko

Zamestnanci trávia hlavnú časť svojho bdelého času v práci. Nie je preto prekvapením, že znižovanie nárokov a zvyšovanie dostupných zdrojov (napr. autonómia, sociálna opora, sebaúčinnosť) v práci sú dôležité pri podpore rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, životnou pohodou a zdravím zamestnancov. V posledných rokoch výskum skúmal nielen spôsoby, ako zmierniť negatívne dôsledky pracovného stresu, ale aj spôsoby ako podporiť existujúce zdroje na zlepšenie pracovnej pohody. Najmä zavedenie pozitívnych psychologických intervencií na pracovisku je novou cestou v oblasti pracovnej psychológie zdravia. Intervencie pozitívnej psychológie sa zameriavajú na budovanie zdrojov a na predchádzanie ich možnej straty, pričom zahŕňajú aktivity, ktorých cieľom je vytvárať pozitívne pocity, správanie a myšlienky. V tomto blogovom príspevku zdôrazňujeme tri prístupy, ktoré pomôžu zamestnancom budovať svoje zdroje a podporovať pracovnú pohodu.

  1. Ako by bolo možné vnímať, prežívať a hodnotiť aspekty mojej práce viac pozitívne?

Kognitívne stratégie ako precvičovanie optimistického myslenia a oceňovanie pozitívnych skúseností v práci môžu zamestnancom pomôcť vytvárať pozitívne emócie a cítiť sa lepšie. V našej intervenčnej štúdii sme požiadali opatrovateľov, aby premýšľali o pozitívnej a zmysluplnej udalosti, ktorú zažili v práci. Mohla to byť pozitívna interakcia s pacientom, príjemný rozhovor s kolegom alebo úspešne podaná liečba. Požiadali sme opatrovateľov, aby sa zamysleli nad touto pozitívnou udalosťou a vychutnali si svoje pozitívne skúsenosti. Toto päťminútové cvičenie bolo opakované počas desiatich nasledujúcich pracovných dní. Po intervenčnom období mali opatrovatelia v intervenčnej skupine nižšiu úroveň únavy a emočného vyčerpania ako osoby, ktoré sa starali o pacientov v kontrolnej skupine. Najmä opatrovatelia, ktorí sa sťažovali na potrebu oddychu a pocit nedostatočnej energie pre prácu, profitovali z takejto aktivity  zameranej na pozitívne myslenie.

  1. Ako je možné získať počas práce viac novej energie? Výhody prestávok na oddych

Pracovné požiadavky môžu odčerpať energiu zamestnancov a mať za následok nízky pracovný výkon a pocity vyčerpania a únavy. Krátke prestávky od práce umožňujú zamestnancom dočasne presunúť svoju pozornosť z pracovných úloh s cieľom udržať a/alebo získať novú energiu pre prácu. Vyvinuli sme dve krátke aktivity zamerané na oddych: simulovaná aktivita, v ktorej sa odpočinok spája s vychutnávaním si prírody (napr. počúvanie prírodných zvukov ako sú spev vtákov alebo vĺn); a progresívnu svalovú relaxáciu. Takúto krátku prestávku vnímame ako “mikrointervenciu”, ktorú je možné urobiť aj na pracovisku a ktorá dáva zamestnancovi príležitosť oddýchnuť si od práce, a počas ktorej odvádza svoju pozornosť od pracovných úloh. V našej štúdii boli zamestnanci náhodne priradení buď k “vychutnávaniu si prírody”, alebo k progresívnej svalovej relaxácii. Výsledky ukazujú, že obidve tieto krátke denné prestávky na odpočinok, ktoré sa dajú ľahko zaviesť do pracovného dňa, zvyšujú energiu zamestnancov a znižujú únavu v priebehu 10 pracovných dní.

  1. Ako je možné vypnúť od práce a nájsť dobrý balans medzi prácou a súkromným životom?

Zamestnanci, ktorí premýšľajú a emočne sa zaoberajú otázkami súvisiacimi s prácou aj počas svojho voľného času, len ťažko skutočne od práce vypnú. To môže viesť k narušeniu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. V nadväznosti na teóriu hraníc sme navrhli intervenciu, ktorá umožňuje zamestnancom nájsť ich individuálny spôsob integrácie alebo oddelenia obidvoch uvedených oblastí života. Naša online intervencia “mindfulness” ako kognitívno-emocionálna separačná stratégia je opisovaná ako stav nehodnotiaceho prežívania a vnímania aktuálnych skúseností. V rámci našej intervencie zamestnanci uvažovali o svojej stratégii v oddeľovaní pracovného a súkromného (tj stratégie zameranej na zachovanie odstupu medzi pracovným a súkromným životom). Zároveň sa ich učili dychové cvičenia, ktoré im pomáhali sústrediť sa na súčasný okamih a zbaviť sa nežiaducich myšlienok a pocitov súvisiacich s prácou. To umožnilo zamestnancom sústrediť sa na činnosť v konkrétnej oblasti ich života (napr. hrať sa s deťmi doma) a zabudnúť na starosti súvisiace s prácou. Výsledky našej štúdie ukazujú, že v porovnaní s kontrolnou skupinou zamestnanci v intervenčnej skupine zaznamenali menej emocionálneho vyčerpania, s prácou súvisiacich rodinných konfliktov, ako aj väčšie psychologické oddelenie a spokojnosť s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom.

Záver

Intervencie týkajúce sa pozitívneho vnímania práce, prestávok na oddych a oddeľovania pracovnej a súkromnej oblasti môžu zamestnancom pomôcť pri budovaní zdrojov a zlepšovaní ich pracovnej pohody. Pre organizácie a zamestnancov vidíme nasledujúce výhody: Tieto aktivity sa dajú ľahko začleniť do pracovného dňa počas krátkych prestávok alebo vykonávať večer počas voľného času. Môžu sa aplikovať na rôzne povolania a môžu byť sprístupnené prostredníctvom online platforiem, smartfónových aplikácií alebo na papieri. Organizácie a zamestnanci však musia mať na pamäti, že predovšetkým zamestnanci v náročných povolaniach (napr. vysoká pracovná záťaž, emocionálne náročné pracovné úlohy) profitujú z týchto aktivít aj keď dlhodobé účinky týchto intervencií ešte nie sú známe. A nakoniec tieto individuálne intervencie nemusia nevyhnutne nahradiť komplexnejšie úsilie na podporu zdravia na pracovisku (napr. znižovanie pracovného zaťaženia, workshopy zamerané na budovanie tímov, školenia o vedúcich pozíciách), ktorých cieľom je celkovo zlepšiť pracovné podmienky.

Praktické odporúčania

  • Zamyslite sa počas prestávky na obed alebo pri ukončení práce nad niečím, čo pri práci prebehlo dobre. Napríklad: príjemný rozhovor s kolegom, úspešná prezentácia, úloha, ktorú ste si užili
  • Plánujte krátke prestávky počas pracovného dňa, aby ste sa nabili novou energiou. Použite ich na relaxáciu, meditáciu alebo na prechádzku.
  • Pokúste sa vypnúť od práce. Drobné dychové cvičenia vám môžu pomôcť zamerať sa na momentálne skúsenosti a nechať nežiaduce myšlienky a emócie ísť.

[Preložila Zuzana Dankulincová]

Please follow and like us: