Health Psychology

Využitie psychológie zdravia vo vašej každodennej praxi

Karen Morgan, Perdana University Royal College of Surgeons in Ireland Medical School, Kuala Lumpur, Malajzia a Robbert Sanderman, University of Groningen a Health and Technology University of Twente, Holandsko.

Čo je praktické na psychológii zdravia?

Psychológia zdravia je mladá, dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína v rámci psychológie. Psychológovia zdravia sa zameriavajú na aplikáciu psychologickej teórie a výskumu na:

  • podporu a udržiavanie zdravia a predchádzanie chorobám,
  • pochopenie toho, ako ľudia reagujú, zvládajú a zotavujú sa z choroby,
  • personalizácia liečby a intervencií,
  • zlepšenie systémov zdravotnej starostlivosti a zdravotnej politiky.

Psychológia zdravia si kladie otázky ako: Čo poháňa správanie súvisiace so zdravím a ako sa môže toto správanie zmeniť? Skúma, ako sú emócie a presvedčenia spojené s týmto správaním a ich dôsledkami. Psychológovia zdravia preto pracujú v mnohých rôznych prostrediach s rôznymi skupinami ľudí. Patria medzi ne pacienti, opatrovatelia a rodiny, jednotlivci v komunite, zdravotnícki pracovníci a zdravotnícke systémy a inštitúcie. V dôsledku toho sú niektoré základné pojmy z oblasti psychológie zdravia dôležité pre každého, kto pracuje s pacientmi, alebo podporuje praktické zmeny v správaní.

Podpora a udržiavanie zdravia a predchádzanie chorobám

Zatiaľ čo zaťaženie chronickými ochoreniami sa na celom svete rýchlo zvyšuje, z veľkej časti je možné mu predchádzať. Epidemiologický výskum preukázal, že primárna prevencia (napríklad zníženie rizikových faktorov pre kardiovaskulárne choroby) je účinnejšia ako sekundárna prevencia na zníženie úmrtí na kardiovaskulárne choroby. Psychológia zdravia má obrovský prínos z hľadiska zníženia rizikových faktorov súvisiacich s chorobami v populácii tým, že identifikuje konkrétne správanie (napr. fajčenie, zlá strava, nedostatok telesnej aktivity, účasť na lekárskom vyšetrení) a zameriava sa ich na zmenu.

Psychológia zdravia sa zameriava na psychologické mechanizmy (napr. vedomosti, postoje, uvažovanie) a sociálne vplyvy, ktoré môžu brániť zmenám a vedú k trvalému nezdravému správaniu. Lepšie pochopenie týchto procesov pomáha identifikovať optimálne spôsoby, ako podporiť ľudí, aby sa vymanili z takýchto nezdravých rutín a napríklad prestali fajčiť alebo zvýšili konzumáciu ovocia. Vývoj a používanie aplikácií elektronického zdravotníctva sa v tejto oblasti neustále zvyšuje a poskytovanie techník zmeny správania prostredníctvom aplikácií a zariadení predstavuje veľmi zaujímavú príležitosť pre psychológiu zdravia.

Pochopenie toho, ako ľudia reagujú, zvládajú a zotavujú sa z choroby

Choroba má psychologické účinky, ktoré môžu mať vplyv na zotavovanie sa z nej. Jednotlivci môžu prežívať stres, úzkosť alebo depresiu alebo zápasiť s tým, čo choroba môže znamenať pre ich identitu. Psychológovia zdravia sa snažia lepšie porozumieť tomu, ako najlepšie podporovať jednotlivcov, ktorí sa musia vysporiadať s chorobami, a zároveň preskúmať zložité prepojenia medzi uvažovaním, zvládaním, výsledkami a dôležitým so zdravím správaním (napr. dodržiavanie užívania liekov v rôznych populáciách). Psychológovia zdravia kriticky zvažujú definíciu a meranie kľúčových chorôb, napríklad: Ako sa môže merať dodržiavanie užívania liekov? Čo je “prijateľná” úroveň adherencie? Teórie a modely sa používajú na vysvetľovanie a predpovedanie chorôb súvisiacich s chovaním a výsledky a tvoria základ pre navrhovanie intervencií, s cieľom dosiahnuť pozitívne zmeny v správaní. Psychológovia zdravia sa tiež snažia zistiť, ako a pre koho sú tieto intervencie najúčinnejšie.

Personalizácia liečby a intervencií

Chceme zistiť, ako napríklad môže zmena v nastavovaní cieľov alebo v sociálnych zručnostiach viesť k lepším výsledkom ako je zlepšenie v self-managemente alebo vytváraní sociálnej opory. Tieto zistenia sú dôležité, pretože nám umožnia zlepšiť naše intervencie, keďže otvárajú tzv. „čiernu skrinku“ a ukazujú, ktoré zložky účinne fungujú a majú vplyv na výsledok a kedy ich dokážeme zmeniť. Okrem toho je tiež veľmi dôležité vedieť, čo funguje najlepšie pre koho. Predpokladajme, že kognitívno-behaviorálna terapia pomáha pacientom s rakovinou vyrovnať sa s dôsledkami tejto choroby, no napriek tomu vidíme, že niektorí jedinci na liečbu, ktorú dostali nereagujú. Výskumné techniky nám umožňujú zistiť, či pacienti s určitými charakteristikami (ako je pohlavie, vek alebo charakteristika osobnosti) reagujú lepšie alebo horšie na niektorú z foriem liečby. Práve to je veľmi užitočné pri určovaní, ktorá liečba je pre koho najlepšia – proces, ktorý sa označuje aj ako personalizácia liečby.

Zlepšenie systémov zdravotnej starostlivosti a zdravotnej politiky

Spôsoby, ktorými doktori, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícky personál interagujú s pacientom, môžu mať významný vplyv na reakciu pacienta na choroby a liečbu. Okrem práce s pacientmi, opatrovateľmi a rodinami môžu psychológovia zdravia spolupracujú so zdravotníckymi pracovníkmi. Psychológia v oblasti zdravia zohráva dôležitú úlohu vo vzdelávaní odborníkov v oblasti zdravotníctva podporou starostlivosti zameranej na pacienta, ktorá uľahčuje zvýšenie sebestačnosti a umožňuje jednotlivcom mať kontrolu nad svojim zdravím a pomáha im pri robení lepších rozhodnutí. Patrí sem preskúmanie komunikačného štýlu odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti a nájdenie spôsobov, ako lepšie prispôsobiť štýl potrebám pacientov s cieľom zlepšiť výsledky v oblasti zdravotnej starostlivosti. Tak napríklad v rôznych krajinách oddelenia psychológie zdravia v univerzitných nemocniciach školia študentov medicíny práve v rozmanitých komunikačných prístupoch.

Oslovovanie psychológov zdravia

Ak sa vo svojej práci stretávate s problémy opísanými vyššie a chcete byť informovaní o najnovšom vývoji v tejto oblasti, odporúčame vám sledovať náš Praktický blog o Psychológii zdravia. Navyše, ak potrebujete praktickú pomoc, neváhajte kontaktovať odborníkov v rámci oddelenia psychológie zdravia vo svojej vlastnej krajine a zistiť, ako vám môžu pomôcť. Môže to byť čokoľvek, od odpovede na rýchlu otázku až po spoluprácu na projekte podpory zdravia.

Preložila: Zuzana Dankulincová

Please follow and like us: