E-healthInterventions

E-health: prísľuby a nádeje

Rik Crutzen, Maastricht University, Holandsko

 

V dnešnej dobe ľudia používajú internet takmer neustále a na širokú škálu aktivít: od nákupu potravín až po predvádzanie smiešnych obrázkov mačiek svojim priateľom na druhej strane sveta. Nič nie je nemožné. Internet sa však stále viac a viac používa aj v oblasti zdravia – kde je často označovaný ako e-health či elektronické zdravotníctvo.

 

 

Čo je e-health?

“E-health” alebo elektronické zdravotníctvo sa vzťahuje k zdravotníckym službám a informáciám ponúkaným alebo šíreným prostredníctvom internetu a s tým súvisiacimi technológiami. V rámci psychológie zdravia sa elektronické zdravotníctvo zameriava na širokú škálu správania týkajúceho sa životného štýlu, ako fyzická aktivita či odvykanie od fajčenia. Na základe prehľadu literatúry, ktorý je k dispozícii približne od prelomu storočia, môžeme konštatovať, že tieto internetovo dostupné intervencie môžu byť účinné. Je však podstatné, aby bol proces vývoja takýchto intervencií zakotvený do existujúcich teórií a výskumných dôkazov.

 

Výhody internetovo dostupných intervencií

Používanie internetu a súvisiacich technológie môže mať niekoľko výhod. Ľudia majú väčšiu mieru anonymity v porovnaní s intervenciami, ktoré sú ponúkané tvárou v tvár. Táto anonymita môže mať priaznivý vplyv na intervencie týkajúce sa správania, ktoré by mohli byť spájané s určitým pocitom hanby (používanie prezervatívov alebo užívanie alkohol). Navyše môžu intervencie využívať GPS satelitnú navigáciu na poskytnutie informácií o možnostiach lokálne dostupnej zdravej výživy, ktoré sú okamžite k dispozícii. Netreba však zabúdať na to, že oba príklady tu uvedené sú len ukážkou možností a neznamená to, že ich výhody sú aplikovateľné pre všetky internetové intervencie. Sú užitočné len v prípade, ak sa zdá, že nedostatok anonymity alebo nedostupnosť zdravej výživy skutočne prispieva k tomu, že sa ľudia správajú nezdravo. Inými slovami, vlastnosti takejto platformy a príležitosti, ktoré ponúka je potrebné chápať ako nástroj, nie ako všeliek.

 

Skúmanie využívania intervencií

Jednou z výhod všetkých internetovo dostupných intervencií je, že poskytujú príležitosť skúmať mieru ich využitia: môžu napríklad poskytnúť detailný pohľad na to, v ktorom bode užívatelia webové stránky zamerané na intervencie opúšťajú alebo kde sa dostávajú do slepej uličky. Práve to môže byť použité pre prispôsobenie intervencií potrebám užívateľa, čo by malo zvýšiť pravdepodobnosť pozitívnych výsledkov intervencie ako takej. V neposlednom rade takáto forma intervencie poskytuje vhľad do toho, ako intenzívne ich návštevníci využívajú (frekvencia a dĺžka trvania) a o čo sa zaujímajú (témy).

 

Záverom

E-health intervencie majú svoje špecifické charakteristiky ponúkajúce príležitosti, ktoré môžu byť veľmi užitočné v oblasti psychológie zdravia. Nie sú však všeliekom. Zmena správania je zložitý proces, v rámci ktorého by sme sa mali opierať o všetky dostupné teórie a dôkazy s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť, že naše intervencia bude efektívna – a to ako online tak aj offline.

 

Odporúčania pre prax:

  • E-Health intervencie môže byť použité ako nástroj zameraný na zmenu správania. Je však dôležité, aby boli tieto internetovo dostupné intervencie systematicky rozvíjané rovnako ako všetky ostatné typy intervencií, ktoré sa zameriavajú na zmenu správania. • Nepoužívajte e-health intervencie bez rozmyslu! Charakteristiky takejto platformy a príležitosti, ktoré ponúka by mali byť použité vždy s určitým účelom. Vždy premýšľajte o tom, prečo chcete používať určitú platformu a o tom aké príležitosti ponúka. • Ak používate e-health intervencie, skúmajte nakoľko sú využívané. To vám môže pomôcť získať vhľad do toho, ako je vaša intervencia využívaná a pomôcť vám ju zlepšiť.

Please follow and like us: