Health Psychology

Kuinka terveyden ammattilainen voi käyttää terveyspsykologiaa työssään?

Karen Morgan, Perdana University Royal College of Surgeons in Ireland Medical School, Kuala Lumpur, Malaysia and Robbert Sanderman, University of Groningen and Health and Technology University of Twente, The Netherlands.

Mitä käytännöllisiä taitoja terveyspsykologia tarjoaa?

Terveyspsykologia on nuori, dynaaminen ja nopeasti kasvava psykologian osa-alue. Terveyspsykologit keskittyvät soveltamaan psykologista teoriaa ja tutkimusta

  • terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä sairauksien ehkäisyyn
  • ymmärryksen lisäämiseen siitä, kuinka ihmiset reagoivat sairauksiin, selviävät ja toipuvat niistä
  • hoitojen ja interventioiden räätälöintiin
  • terveydenhoitojärjestelmien ja terveyspolitiikan edistämiseen

Terveyspsykologia kysyy, mikä ohjaa terveyteen liittyvää käyttäytymistä ja kuinka sitä voidaan muuttaa. Lisäksi se tutkii, kuinka tunteet ja uskomukset ovat yhteydessä terveyskäyttäytymisiin ja niiden seurauksiin. Terveyspsykologeja työskentelee siis monenlaisissa ympäristöissä ja erilaisten ihmisryhmien parissa, esimerkiksi potilaat, näiden läheiset, perheenjäsenet, ihmiset yhteisössä, terveyden ammattilaiset sekä terveydenhuoltojärjestelmät ja -instituutiot. Siispä terveyspsykologian peruskäsitteet ovat oleellisia kaikille, jotka työskentelevät potilaiden tai käyttäytymisen muutoksen parissa.

Terveyden edistäminen ja ylläpito sekä sairauksien ehkäisy 

Krooniset sairaudet lisääntyvät kiihtyvää tahtia maailmanlaajuisesti, mutta iso osa niistä on ehkäistävissä.

Epidemiologinen tutkimus on osoittanut,että ennalta ehkäisevä terveydenhuolto, esim. sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden vähentäminen (primary prevention) on tehokkaampaa kuin sairauksien hoitaminen eli sydän- ja verisuonitauteihin kuolleisuuden vähentäminen (secondary prevention). Terveyspsykologialla on valtava potentiaali vähentää sairauksien riskitekijöitä väestöissä auttamalla muuttamaan terveyteen vaikuttavia käyttäytymisiä (esim. tupakointi, epäterveellinen ruokavalio, liikunnan puute, seulontoihin osallistuminen). Terveyspsykologia keskittyy psykologisiin mekanismeihin (esim. tieto, asenteet, kognitiot) ja sosiaalisiin vaikutteisiin, jotka saattavat estää muutosta ja johtaa epäterveellisten käyttäytymismallien ylläpitämiseen. Parempi ymmärrys näistä prosesseista auttaa tunnistamaan parhaat tavat tukea ihmisiä irrottautumaan tällaisista epäterveellisistä tottumuksista, ja esimerkiksi lopettamaan tupakoinnin tai syömään enemmän hedelmiä. Digitaalisten sovellusten kehittäminen ja käyttö on kasvanut jatkuvasti, ja käyttäytymisenmuutostekniikoiden levittäminen sovellusten ja digiympäristöjen kautta tarjoaa hyvin kiinnostavia mahdollisuuksia terveyspsykologialle.

Ymmärrys siitä kuinka ihmiset reagoivat, selviytyvät ja toipuvat sairauksista

Sairauksilla on psykologisia vaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa toipumiseen. Yksilöt voivat kokea stressiä, ahdistusta tai masennusta tai kamppailla sairauden minäkäsitykselle aiheuttamien muutosten kanssa. Terveyspsykologit selvittävät, kuinka tukea sairauksien kanssa kamppailevia ihmisiä, samalla tutkien monimutkaisia yhteyksiä kognitioiden, selviytymisen, toipumisen ja tärkeiden terveyskäyttäytymisten välillä (esim. lääkkeidenoton säännöllisyys erilaisissa ihmisryhmissä). Terveyspsykologit tutkivat kriittisesti, kuinka keskeiset sairauksiin liittyvät käyttäytymiset määritellään ja mitataan, esimerkiksi:

Kuinka lääkkeidenoton säännöllisyys mitataan? Milloin säännöllisyys on “hyväksyttävällä” tasolla? Teorioita ja malleja käytetään selittämään ja ennustamaan sairauksiin liittyviä käyttäytymisiä ja seurauksia, ja ne muodostavat perustan sellaisten interventioiden suunnittelulle, joilla pyritään aikaansaamaan myönteisiä muutoksia käyttäytymiseen. Terveyspsykologit yrittävät myös selvittää, kuinka ja kenelle interventiot ovat tehokkaimpia.

Hoitojen ja interventioiden henkilökohtainen räätälöinti

Haluamme saada selville, kuinka esimerkiksi muutos tavoitteiden asettamisessa tai sosiaalisissa taidoissa voi johtaa parempiin tuloksiin, esim. parantuneeseen omahoitoon tai sosiaalisen tuen luomiseen; tällainen löydös viittaa ns. mediaatiovaikutukseen. Tällaiset tulokset ovat tärkeitä, koska ne tekevät mahdolliseksi interventioiden parantamisen avaamalla interventioiden “mustan laatikon” ja näyttämällä mitkä tekijät ovat vaikuttavia – minkä tekijöiden muuttaminen vaikuttaa lopputuloksen. Lisäksi on tärkeää tietää mikä toimii parhaiten kenellekin. Oletetaan esimerkiksi, että kogntitiivis-behavioraalinen- tai mindfulness-interventio auttaa syöpäpotilaita selviytymään sairauden kanssa, ja voimme huomata, että jotkut eivät hyödy interventiosta. Tutkimus auttaa meitä selvittämään, reagoivatko tietynlaiset potilaat (esim. sukupuolesta, iästä tai persoonallisuuden piirteistä riippuen) paremmin tai huonommin tiettyyn hoitoon. Tämä on tärkeää määriteltäessä, mikä hoito sopii parhaiten kullekin – tätä on henkilökohtaisesti räätälöity hoito.

Terveydenhoitojärjestelmien ja terveyspolitiikan edistäminen

Sillä vuorovaikutustyylillä, jolla lääkärit, hoitajat ja muut terveysammattilaiset kohtaavat potilaan, voi olla huomattava vaikutus potilaan hoitovasteeseen. Potilaiden, huoltajien ja perheenjäsenten lisäksi terveyspsykologit työskentelevät terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Terveyspsykologialla on tärkeä asema terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa potilaskeskeisen hoidon edistämiseksi, mikä taas edistää omahoitoa, antaen yksilöille kontrollia terveydestään ja auttaen heitä tekemään parempia valintoja. Tämä sisältää terveydenhuollon ammattilaisten viestintätyylin arvioimisen ja kehittämisen siten, että se vastaa paremmin potilaiden tarpeita ja parantaa terveydenhuollon tuloksia. Siksi monissa maissa terveyspsykologian osastot yliopistollisissa sairaaloissa kouluttavat lääketieteen opiskelijoita edellä mainituissa asioissa.

Terveyspsykologien tavoittaminen

Jos työskentelet tässä mainittujen kysymysten parissa ja haluaisit tietää alan viimeisimmästä kehityksestä, suosittelemme pitämään silmällä Käytännön terveyspsykologiaa -blogia. Jos tarvitset käytännön apua, älä epäröi ottaa yhteyttä terveyspsykologian osastoon omassa maassasi selvittääksesi, voivatko he auttaa. Tämä voi olla mitä tahansa nopeasta kysymykseen vastaamisesta isompaan yhteistyöhön esimerkiksi terveydenedistämisprojektissa.

Translated by: Johanna Nurmi

 

Please follow and like us: