Financial IncentivesIncentives

Muuttaako raha todella kaiken? Positiivisten ja negatiivisten taloudellisten kannustimien käyttö käyttäytymisen muutoksessa

Jean Adams, Centre for Diet & Activity Research, University of Cambridge

Lakimuutoksen myötä kauppiaat Englannissa ovat viime lokakuusta alkaen veloittaneet asiakkailta 5 p (0,06 €) kertakäyttöisistä ohuista muovipusseista, joissa ostoksia kuljetetaan supermarketeista kotiin. Myyjät lahjoittavat näin kertyneet rahat hyväntekeväisyyteen. Hankkeen kuuden ensimmäisen kuukauden aikana muovipussien käyttö suurimmissa supermarketeissa väheni yli 90 % (tarkoittaen 7 miljardia muovipussia vähemmän) ja yli 29 miljoonaa puntaa (32 milj. €) lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen. Tästä on helppo päätellä, että pienellä negatiivisella taloudellisella kannustimella voi olla suuri vaikutus käyttäytymiseen.

Toimivatko taloudelliset kannustimet terveyskäyttäytymisen muutoksessa?    

Entäpä taloudellisten kannustimien ja esteiden käyttö ihmisten terveyskäyttäytymisen muuttamisessa? Tämän idean suosio on kasvussa. Eräät maat Keski- ja Etelä-Amerikassa ovat kokeilleet laajoja kannustinohjelmia kannustaakseen äitejä osallistumaan raskaudenaikaiseen terveydenhoitoon, lasten rokottamiseen sekä lasten kouluun lähettämiseen. Joka kerta, kun kannustimiin oikeutettu äiti toteuttaa yhden ohjelman vaatimista toimista, he saavat käteismaksun suoraan valtiolta. Näiden ohjelmien positiivisista vaikutuksista lasten terveyteen matalan ja keskimääräisen tulotason maissa on rohkaisevaa näyttöä.

 

Korkeamman tulotason maat ovat olleet hitaampia innostumaan taloudellisten kannustimien käyttämisestä terveyskäyttäytymisen muutoksessa. Näytön määrä kuitenkin kasvaa, ja kaksi systemaattista kirjallisuuskatsausta ovat todenneet, että tällaiset ohjelmat voivat olla vaikuttavia ja että vaikutus voi säilyä jonkin aikaa senkin jälkeen, kun kannustinten tarjoaminen on lopetettu. Ei ole juurikaan näyttöä siitä, että taloudelliset kannustimet heikentäisivät sisäistä motivaatiota terveyskäyttäytymiseen, ja kannustimet näyttävät tehoavan jopa ns. monimutkaisiin toimintoihin, joita saattaa olla hankala muuttaa, esimerkiksi tupakoinnin lopettamiseen.

Miksi taloudellisia kannustimia ei käytetä useammin terveyskäyttäytymisen muutoksessa?

Vaikka taloudelliset kannustimet terveyskäyttäytymisen muutokseen saattavat toimia teoriassa, käytännössä ne voivat olla hyvin ongelmallisia. Intervention täyden potentiaalin saavuttamiseksi kaikkien on kannatettava sen perusajatusta – palveluita suunnittelevista päättäjistä ohjelmien käytännön toteuttajiin ja yleisöön, jolle interventio suunnataan.

 

Keskustellessamme ihmisten kanssa taloudellisten kannustinten tarjoamisesta tupakoinnin lopettamiseksi, säännöllisen liikkumisen aloittamiseksi, rokotusten ottamiseksi tai syöpäseulontoihin osallistumiseksi, olemme yleensä kohdanneet kielteisiä reaktioita. Tyypillisesti ihmiset ovat yhtä mieltä siitä, että kannustimet saattavat rohkaista ja innostaa joitakin ihmisiä toimimaan terveellisemmin. Tätä tärkeämmäksi nousee kuitenkin tunne siitä, että kannustimet ovat epäreiluja niille ihmisille, jotka jo ”toimivat oikein” ilman kannustimia. Esiin nousee myös huolta siitä, että ihmiset saattavat huijata järjestelmää valehtelemalla käyttäytymisestään saadakseen palkinnon, jota eivät ansaitse. Tämän päivän taloudellinen ilmapiiri näyttää heijastuvan näihin ajatuksiin siitä, että rahan tarjoaminen ei voi olla kustannustehokasta tai edes taloudellisesti mahdollista, ja että mahdollisten kannustinten tulisi olla arvoltaan pieniä. Jotkut ovat myös huolissaan siitä, että kannustinten saajat saattavat käyttää ne epäterveellisiin tuotteisiin. Päättäjät ovat huolissaan myös siitä, että kannustimet eivät vaikuta epäterveellisen käyttäytymisen taustalla oleviin laajempiin sosiaalisiin tekijöihin ja että tällaisia interventioita olisi vaikeaa perustella poliitikoille ja medialle.

 

Kaikissa laadullisissa tutkimuksissamme tutkittavamme ovat innokkaasti ehdottaneet vaihtoehtoisia lähestymistapoja terveyskäyttäytymisen parantamiseksi – erityisesti koulutusta ja tiedon tarjoamista. Emme ole koskaan suoraan pyytäneet kommentteja tästä. Sen sijaan näyttää siltä, että taloudellisten kannustinten tarjoaminen ei monien mielestä ole ilmeinen ratkaisu ja he kokevat, että muita keinoja tulisi käyttää ensin ja hyödyntää ne mahdollisimman täydellisesti.

 

Kiinnostavaa kyllä, nettikyselyitä toteuttaessamme olemme saaneet melko erilaisia tuloksia. Olemme kahdesti saaneet tulokseksi, että ihmiset pitävät taloudellisia kannustimia sisältäviä ohjelmia yhtä houkuttelevina tai jopa houkuttelevampina kuin ohjelmia, jotka eivät sisällä kannustimia. Kenties ihmiset ovat halukkaampia paljastamaan rahanahneutensa ollessaan internetin anonyymiyden suojassa! Toki oletammekin sosiaalisen hyväksyttävyyden tavoittelun vaikuttavan siihen, mitä ihmiset kokevat voivansa sanoa taloudellisista kannustimista ryhmähaastattelussa.    

 

Kulttuurilla ja kontekstilla näyttää myös olevan merkitystä, ja onkin olemassa näyttöä siitä, että taloudelliset kannustimet terveyskäyttäytymiselle ovat hyväksytympiä Yhdysvalloissa kuin Iso-Britanniassa – kenties siksi, että Yhdysvalloissa rahan liittäminen terveydenhuoltoon on normaalimpaa kuin Iso-Britanniassa (jossa on kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä).

 

Käytännön suositukset

Taloudelliset kannustimet voivat todella olla tehokas tapa auttaa ihmisiä muuttamaan terveyskäyttäytymistään. Ne eivät kuitenkaan ole yleisesti hyväksyttyjä. Kannustimia hyödyntävien ohjelmien implementoinnissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota tällaisiin ohjelmiin liittyviin huolenaiheisiin. Tähän saattaa kuulua:

  • Arvoltaan pienempien kannustimien tarjoaminen rahan tuhlaamiseen liittyvien huolien vähentämiseksi
  • Lahjakorttien tarjoaminen käteisen sijaan, jotta voidaan vähentää huolta siitä, että palkkiot käytetään epäterveellisiin tuotteisiin
  • Ohjelmien tarkan valvonnan varmistaminen, jotta ihmiset eivät voi huijata järjestelmää
  • Kannustinten sisällyttäminen laajempiin interventio-ohjelmiin, joihin sisältyy koulutusta ja tiedon tarjoamista terveellisestä käyttäytymisestä

Saattaa olla myös hyödyllistä ryhtyä avoimeen ja suoraan keskusteluun erilaisten yhteisöjen

kanssa siitä, milloin, missä ja millä tavalla taloudellisia kannustimia sisältävien interventioiden   

koetaan olevan tarkoituksenmukaisimpia.

Please follow and like us:

Leave a Reply