Health Psychology

Psychologie zdraví v každodenní praxi

Co je na psychologii zdraví praktického?

Psychologie zdraví je mladý, dynamický a rychle se rozvíjející psychologický obor. Psychologové zdraví se zaměřují na aplikaci psychologických teorií a poznatků:

  • v podpoře a udržování zdraví a v prevenci onemocnění,
  • při zkoumání, jak lidé reagují na nemoc, vyrovnávají se s ní, a jak se zotavují,
  • při personalizaci léčby a intervencí,
  • při zlepšování systémů zdravotní péče a zdravotní politiky.

Psychologie zdraví si klade otázku, co stojí za chováním souvisejícím se zdravím a jak lze takové chování měnit. Také zkoumá, jak s tímto chováním souvisejí emoce a přesvědčení a s nimi spojené důsledky. Psychologové zdraví proto pracují v různých prostředích a s různými skupinami lidí, které zahrnují pacienty, pečující osoby a rodiny, jednotlivce v rámci komunity, zdravotníky i systémy zdravotní péče a zdravotnické instituce. Ve výsledku jsou některé základní myšlenky oboru psychologie zdraví relevantní pro každého, kdo pracuje s pacienty nebo se v praxi zabývá změnou chování.

Podpora zdraví, udržování zdraví a prevence onemocnění

Problém chronických onemocnění celosvětově narůstá, ale z velké časti mu lze předcházet. Epidemiologický výzkum ukazuje, že primární prevence (např. snižování rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění) je efektivnější než sekundární prevence snižováním počtu úmrtí z důvodu kardiovaskulárního onemocnění. Psychologie zdraví musí odvést ještě hodně práce v oblasti snižování rizikových faktorů onemocnění v různých populacích tím, že identifikuje specifické chování (např. kouření, nezdravé stravování, nedostatek fyzické aktivity, docházení na pravidelné preventivní prohlídky) a vytipuje oblasti, které je třeba měnit.

Psychologie zdraví se zaměřuje na mechanismy (např. vědomosti, postoje, poznávání) a sociální vlivy, které mohou bránit změně a vedou k udržování nezdravých vzorců chování. Lepší pochopení těchto procesů pomáhá rozlišit optimální způsoby, jak lidem pomoci oprostit se od nezdravých návyků a například přestat kouřit nebo začít jíst více ovoce. V tomto ohledu pokračuje vývoj aplikací eHealth (eZdraví) a rozšiřuje se i jejich uživatelská základna. Zprostředkování technik změny chování pomocí aplikací a různých zařízení je pro psychologii zdraví velkou příležitostí.

Jak lidé reagují na nemoc, vyrovnávají se s ní a zotavují se

Nemoc má vliv na psychiku, a to může ovlivnit i uzdravování. Pacienti mohou zažívat stres, úzkost nebo depresi, popřípadě bojovat s tím, co může nemoc znamenat pro jejich identitu. Psychologové zdraví se snaží zjistit, jak co nejlépe podpořit jedince, kteří se potýkají s nemoci, a také zkoumat komplexní vztahy mezi kognicí, zvládáním, následky onemocnění a důležitým chováním souvisejícím se zdravím (např. adherence k medikaci v různých populacích). Psychologové zdraví kriticky uvažují nad definicemi a způsoby měření klíčových faktorů chování souvisejícího s nemocí, například: Jak lze měřit adherenci (oddanost, víra v účinek) k medikaci? Jaká míra adherence je „přijatelná“? Pro vysvětlení a predikci chování souvisejícího s nemocí a následků onemocnění se používají teorie a modely, na základě kterých lze navrhovat intervence s cílem navodit pozitivní změny v chování. Psychologové zdraví se také snaží přijít na to, jak a pro koho jsou tyto intervence nejefektivnější.

Personalizace léčby a intervencí

Chceme zjistit, jak například změna v kladení cílů nebo v sociálních dovednostech může vést k lepším výsledkům, např. lepšímu sebeřízení nebo vytváření sociální opory; takový poznatek naznačuje mediační efekt. Tyto poznatky jsou důležité, protože nám umožňují zlepšit intervence – otevírají „černou skříňku“ a ukazují, které ingredience fungují efektivně a mají vliv na výsledky, pokud jsme schopni je změnit. Je také velmi důležité poznat, co na koho funguje nejlépe. Předpokládejme, že kognitivně-behaviorální intervence nebo intervence v duchu mindfulness (všímavost) pomáhá pacientům s rakovinou zvládat dopady onemocnění. Záhy zjistíme, že někteří jedinci nebudou na danou léčbu reagovat. Výzkumné metody nám pomohou zjistit, zda pacienti s určitými charakteristikami (jako např. pohlaví, věk nebo nějaký osobnostní rys) reagují lépe či hůře na jeden ze zmíněných typů léčby. To je velmi užitečné pro určení, která léčba je nejvhodnější pro konkrétního pacienta – pro personalizovanou léčbu.

Zlepšování systému zdravotní péče a zdravotní politiky

Způsob, jakým lékaři, sestry a další zdravotníci interagují s pacientem, může mít významný vliv na pacientovu odezvu na nemoc i léčbu. Kromě pacientů, pečujících osob a rodiny mohou psychologové zdraví pracovat i se zdravotníky. Psychologie zdraví má důležitou roli při vzdělávání zdravotníků a prosazování péče zaměřené na pacienta, která facilituje lepší sebeřízení a umožňuje jedincům převzít kontrolu nad svým zdravím a dělat lepší rozhodnutí. To zahrnuje zkoumání komunikačních stylů zdravotníků a hledání způsobů, jak je sladit s potřebami pacienta a zlepšit tak výsledky léčby. V různých zemích proto ústavy psychologie zdraví při fakultních nemocnicích cvičí studenty medicíny ve výše zmíněných dovednostech.

Výzva psychologům zdraví

Pokud se ve své práci potýkáte s výše popsanou problematikou a přejete si být informováni o nejnovějších poznatcích v tomto oboru, doporučujeme sledovat náš blog Psychologie zdraví pro praxi. Pokud potřebujete praktickou radu, neváhejte a zkontaktujte ve vaší zemi jakýkoli Ústav péče o duševní zdraví (v němž má platformu i psychologie zdraví), ať už se jedná o krátký dotaz nebo například prosbu o spolupráci na projektu.

Překlad: Renáta Čermáková

 

Please follow and like us: